Löner & arbetsersättningar

Månadslön vid löneregistrering med exempel

Månadsavlönade anställda erhåller en månadslön vid varje löneutbetalningstillfälle som avser ersättning för arbete hos arbetsgivaren under den innevarande eller föregående månaden.

Obekvämstillägg eller OB-tillägg vid löneregistrering med exempel

Obekvämstillägg eller ob-tillägg är en ersättning som betalas ut när en anställd arbetar på obekväm arbetstid enligt definition i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. Det finns inga bestämmelser om obekvämstillägg eller obekväm arbetstid i lag.

Provisionslön och provision vid löneregistrering med exempel

Provisionslön är en rörlig ersättning som baserar sig på den anställdes prestationer under en viss period och kan utgöra en procentuell andel av försäljningen under en månad.

Retroaktiv lön vid löneregistrering med exempel

Retroaktiv lön är en ersättning som skall betalas ut till anställda efter det att löneförhandlingar är klara när det i löneförhandlingarna har avtalats att vissa löneökningar skall gälla retroaktivt för redan utbetalda löner.


Ränta på och amortering av lån vid löneregistering med exempel

En anställd som har ett kortsiktigt eller långsiktigt behov av pengar kan om arbetsgivaren godkänner det erhålla ett lån med ränta och amorteringsplan från arbetsgivaren.

Slutlön och semesterersättning vid löneregistrering med exempel

Slutlön och semesterersättning betalas ut till en anställd som lämnar sin anställning och den här slutliga ersättningen skall betalas ut senast i månaden efter det att anställningen upphört.

Styrelsearvoden vid löneregistrering med exempel

Styrelsearvoden är en ersättning som betalas till ledamöter i en styrelse som kompensation för det arbete som dessa utför. I ett aktiebolag utses styrelsens ledamöter av en bolagsstämma där aktieägarna beslutar om vilka som skall ingå i styrelsen.

Tantiem vid löneregistrering med exempel

Tantiem är en rörlig ersättning som betalas ut till företagsledare, styrelseledamöter och verkställande direktörer och baseras på företagets prestationer under en viss period.


Timlön vid löneregistrering med exempel

Timavlönade anställda erhåller en timlön av arbetsgivaren för varje arbetad timme under intjänandemånaden som utgör kalendermånaden före löneutbetalningsmånaden.

Tjänstepension vid löneregistrering med exempel

En arbetsgivare som har valt att trygga de anställdas tjänstepension genom en egen premiebestämd eller förmånsbestämd pensionsplan måste betala ut tjänstepension till de anställda som gått i pension.

Föregående | Sida: 3 av 4 | Nästa