Löner & arbetsersättningar

Ackordslön och ackord vid löneregistrering med exempel

Ackordslön är en rörlig ersättning som beror på och bestäms av hur mycket arbete en anställd har utfört eller hur snabbt arbetet har utförts, exempelvis så kan ackord baseras på det antal enheter som en anställd tillverkat under en månad.

Avgångsvederlag vid löneregistrering med exempel

Avgångsvederlag är en ersättning som en arbetstagare erhåller vid uppsägning eller avsked enligt bestämmelse i anställningsavtal eller efter förhandling mellan arbetsgivare och fackförening eller arbetstagare.

Beredskapsersättning vid löneregistrering med exempel

Beredskapsersättning betalas ut till anställda som arbetar på beredskapstid, med beredskapstid menas arbetstid då den anställde inte behöver befinna sig på arbetsplatsen men måste vara tillgänglig och snabbt kunna ta sig till arbetsplatsen för att utföra arbete.

Bonuslön och bonus vid löneregistrering med exempel

Bonuslön är en rörlig ersättning som betalas ut i enlighet med ett bonussystem till de anställda som ingår i bonussystemet baserat på prestationer av en eller flera anställda under en viss period.Daglön vid löneregistrering med exempel

När en månadsavlönad anställd påbörjar eller avslutar en anställning mitt i en intjänandeperiod betalar arbetsgivaren ut daglön endast för de dagar då den anställde har arbetat under den aktuella intjänandeperioden.

Fackavgift och granskningsavgift vid löneregistrering med exempel

En arbetsgivare kan på grund av krav från ett fackförbund och med hjälp av fullmakt från de anställda bli skyldig att göra avdrag för fackavgiften från de anställdas lön och betala fackavgiften till fackföreningen.

Felaktigt utbetald lön vid löneregistrering med exempel

Felaktigt utbetald lön innebär antingen att den anställde fått för mycket lön eller att den anställde fått för lite lön i förhållande till den lön som den anställde hade rätt till.

Fora kostnad och premier vid löneregistrering med exempel

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan vara skyldig att betala en procentuell andel av den utbetalda bruttolönen till arbetare och tjänstemän som premie till Fora för AFA-försäkringar, omställningsförsäkringen och avtalspensionen SAF-LO för arbetare.Förslagsbelöning vid löneregistrering med exempel

Förslagsbelöning är en rörlig ersättning som betalas ut till anställda som har kommit med förslag till förbättringar eller effektiviseringar i företag som har en förslagsverksamhet.

Jourtidsersättning vid löneregistrering med exempel

Jourtidsersättning betalas ut till anställda som arbetar jourtid, med jourtid menas arbetstid då en anställd befinner sig på arbetsplatsen med beredskap att omgående börja arbeta.

| Sida: 1 av 4 | Nästa