Arbetsrätt

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (1977:1160) syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö hos arbetsgivare.

Arbetsrätt

Arbetsrätt utgörs av lagar, regler och avtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen (1982:673) innehåller regler för de anställdas arbetstid när det gäller arbete som utförs för en arbetsgivares räkning i arbetsgivarens verksamhet. Särskilda bestämmelser om arbetstid för minderåriga finns i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Avskedande

En arbetsgivare får enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) med omedelbar verkan avskeda en anställd som grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och en anställd får med omedelbar verkan frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.Facklig förtroendeman

En arbetstagarorganisation (fackförening) har rätt att utse en eller flera fackliga fotroendemän hos en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal. Det är den lokala eller centrala fackföreningen som utser en facklig förtroendeman.

Föräldraledighetslagen

En arbetstagare som är förälder, blivande adoptivförälder, särskilt förordnad vårdnadshavare, fosterförälder eller sammanboende (gift, sambo) med en förälder har rätt att vara ledig från sin anställning enligt föräldraledighetslagen (1995:584).

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation (fackförening) och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare som berör allmänna anställningsvillkor för de anställda.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd (1982:80) gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst och innehåller bestämmelser om anställningsavtal, uppsägning och avskedande. Lagen om anställningsskydd (1982:80) gäller inte företagsledare, arbetsgivarens familj, arbetare i arbetsgivarens hushåll och anställda med särskilt anställningsstöd.Medbestämmandelagen (MBL)

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) eller medbestämmandelagen tillämpas på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivares verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller annan ideell natur eller som har kooperativt, fackligt, politiskt eller annat opinionsbildande ändamål undantages från lagens tillämpningsområde.

Minderåriga som arbetar

Minderåriga är enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) de personer som ännu inte fyllt 18 år och minderåriga får endast under begränsning anlitas för att utföra arbete.

| Sida: 1 av 2 | Nästa