Personalsystem

Anställda i anställningsregister

Ett anställningsregister innehåller poster för varje registrerad anställd i ett företag med ett unikt anställningsnummer för varje anställd och information om de anställda samt deras anställningsförhållande.

Körjournal

En körjournal används av en anställd för att registrera tjänstekörning och privat körning under en viss period, en körjournal utgör underlag för löneregistreringen.

Ledighetsansökan vid ledighet

En ledighetsansökan är en skriftlig eller muntlig ansökan om ledighet som görs av en anställd till en arbetsgivare.

Lönearter i löneartsregister

Ett löneartsregister är ett register med lönearter som används för att registrera löner, förmåner, kostnadsersättningar, frånvaro och personalskatter vid löneutbetalningar.Löneberedning, löneregistrering och löneutbetalning

Löneberedning är den process som innebär att förbereda löneregistreringen, registrera lönerna, betala ut lönerna samt redovisa och betala personalskatterna.

Lönespecifikation och lönebesked

En lönespecifikation är ett lönebesked till den anställde som anger bruttolönen under en löneperiod specificerat på olika lönearter och nettolönen under en löneperiod samt utbetalningsdatumet för nettolönen.

Personalsystem

Personalsystem är de rutiner, program, rapporter och register som används i ett företag för att registrera arbetad tid, löneutbetalningar, resekostnader, frånvaro, personalskatter och för att beräkna semesterlön med mera.

Reseräkning vid tjänsteresa

En reseräkning utgör ett underlag för de skattefria kostnadsersättningar som en anställd skall erhålla för ökade levnadskostnader och gjorda utlägg vid en tjänsteresa.Semesterskuld, semesteravsättning och semesterlöneskuld

Anställda tjänar löpande in till sin semesterlön och semesterledighet under semestårets intjänandeår och därför ökar arbetsgivarens semesterskuld eller semesterlöneskuld till de anställda vid varje löneutbetalning.

Semesterårsavslut

Semesterårsavslut är något som görs per automatik i ett löneprogram när intjänandeåret för ett semesterår har avslutats. Ett semestårsavslut kan även göras manuellt.

| Sida: 1 av 2 | Nästa