Timlön vid löneregistrering med exempel

Timavlönade anställda erhåller en timlön av arbetsgivaren för varje arbetad timme under intjänandemånaden som utgör kalendermånaden före löneutbetalningsmånaden.

En timlön utgör en fast ersättning per arbetstimme vilket innebär att den månadslön som en timavlönad erhåller är beroende av antalet arbetsdagar och arbetstimmar under intjänandemånaden. Under en helgdag som infaller på en vardag erhåller en timavlönad ingen timlön varför det i vissa kollektivavtal har bestämts att timavlönade skall erhålla helglön under helgdagar som infaller på vardagar, helglönen utgör normalt en genomsnittslön per arbetstimme multiplicerat med antalet ordinarie arbetstimmar under helgdagen.

Den timlön som en timavlönad skall erhålla per timme framgår av anställningsavtalet och beror bland annat på befattning, utbildning, erfarenhet, arbetsuppgifter och sysselsättningsgrad för den anställde. För en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan det finnas en bestämmelse i kollektivavtalet om en miniminivå för timlön som arbetsgivaren måste följa.

En timavlönad anställd får sin månadslön som består av timlönen multiplicerat med antalet arbetstimmar under intjänandemånaden utbetald i kalendermånaden efter intjänandemånaden. Lönen för en timavlönad betalas ut i månaden efter intjänandemånaden eftersom det är först då arbetsgivaren vet hur många timmar den anställde har arbetat.

En timavlönad anställd som erhåller timlön kan förutom den fasta ersättningen per arbetstimme även få rörlig ersättning som baseras på arbetstagarens prestationer eller på prestationer av en grupp arbetstagare. Rörliga ersättningar kan exempelvis vara provision, bonus och ackord. När en timavlönad förutom den fasta timlönen även har rörliga ersättningar måste en snittlön (medeltimförtjänst) beräknas av arbetsgivaren när sjuklön och helglön skall betalas ut till den anställde.

När en timavlönad är ledig eller på annat sätt frånvarande från arbetet skall inget löneavdrag göras eftersom en timavlönad endast får ersättning per arbetad timme. Ledigheten eller frånvaron skall registreras i arbetsdagar, kalenderdagar eller arbetstimmar på den anställdes lönebesked vid löneregistreringen. När en timavlönad har semesterledighet skall semesterlön betalas ut per uttagen betald semesterdag, när en timavlönad är sjuk skall sjuklön betalas ut under dag 2 till 14 med tillämpning av en snittlön och när det är helgdag skall eventuellt helglön betalas ut till den timavlönade med tillämpning av en snittlön.

När en timavlönad anställd arbetat mertid, jourtid, övertid och/eller gjort sig förtjänt av rörlig ersättning så görs ett lönetillägg till den fasta timlönen per arbetsdag, arbetstimme eller med en procentuell andel av underlaget för den rörliga ersättningen. Lönetillägg för extra arbete eller rörlig ersättning som görs vid löneutbetalning avser extra arbete eller rörlig ersättning under den kalendermånad som föregår löneutbetalningsmånaden.

Vid löneregistreringen registreras timlön med kvantitet i timmar, á-pris och belopp. Antalet timmar för timlönen räknas som arbetad tid och beloppet för timönen räknas som kontant bruttolön. Arbetstiden avseende timlönen är semesterlönegrundande arbetstid och beloppet avseende timlönen är semesterlönegrundande lön.

På beloppet för den utbetalda månadslönen skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller månadslönen. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt skattetabell på den utbetalda bruttolönen i enlighet med den skattetabell som gäller för den specifika personen som erhåller månadslönen. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Månadslönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Timlön är normalt pensionsgrundande, Fora-grundande, grundande för tjänstepension och sjukpenninggrundande vilket innebär att en viss procentsats av bruttolönen ger pensionsrätt, försäkringsrätt och rätt till sociala ersättningar från Försäkringskassan såsom sjukpenning. Timlön kan vara grundande för fackavgift, facklig granskningsavgift och arbetstidsförkortning. En arbetstagarorganisation kan kräva att arbetsgivaren skall göra avdrag för fackföreningsavgift och eventuell facklig granskningsavgift från den anställdes nettolön och betala dessa avgifter till fackföreningen åt arbetstagaren.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för timlönen redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: timlön till tjänsteman
En tjänsteman har en timlön om 160 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall timlönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 984 SEK och en nettolön om 21 176 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
102 Grundtimlön tjm 176 Tim 160 28 160 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: timlön till kollektivanställd arbetare
En arbetare har en timlön om 140 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall timlönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 930 SEK och en nettolön om 18 710 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 176 Tim 140 24 640 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se