Arbetstid

Arbetstid och ordinarie arbetad tid

Arbetstid är tid då en anställd står till arbetsgivarens förfogande och utför arbete eller är beredd att utföra arbete åt arbetsgivaren. Bestämmelser om arbetstid finns i arbetstidslagen (1982:673) i kollektivavtal.

Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning är ett system som finns reglerat i vissa kollektivavtal och som syftar till att förkorta arbetstiden och livsarbetstiden för anställd personal.

Beredskapstid och beredskapsarbete

Beredskapstid är arbetstid då den anställde är skyldig att vara anträffbar för att vid behov ta sig till arbetsstället och utföra arbete, den anställde behöver inte befinna sig på arbetsstället när denne har beredskap.

Flextid och flexibel arbetstid

Flextid står för flexibel arbetstid och innebär att den anställde inom vissa givna tidsramar själv får bestämma över förläggningen av den ordinarie arbetstiden.Intermittent arbetstid och intermittent deltid

Intermittent arbetstid innebär arbetstid som är fördelad på ett oregelbundet antal arbetsdagar per vecka eller arbetstid som är fördelad på ett regelbundet antal arbetsdagar per vecka som inte motsvarar alla arbetsdagar under veckan.

Jourtid och jourtidsarbete

Jourtid är arbetstid då den anställde befinner sig på arbetsstället och väntar för att vid behov utföra arbete, den tid då arbetstagaren utför arbete utgör inte jourtid.

Kompensationsstid och komptid

En arbetsgivare kan kompensera en anställd som arbetat övertid eller mertid genom kontant ersättning eller genom att ge den anställde kompensationsledighet.

Mertid och mertidsarbete

Mertid är all arbetstid utöver den ordinarie arbetstiden och jourtiden för en anställd som är deltidsanställd, en anställd som har en arbetstid som understiger den normala arbetstiden för heltid på arbetsplatsen är deltidsanställd.Nödfallsövertid och nödfallsmertid

Nödfallsövertid är övertid och mertid som en arbetsgivare tar ut av arbetstagarna vid en naturkatastrof eller olyckshändelse som arbetsgivaren inte har kunnat förutse.

Obekväm arbetstid

Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter och helger. Det finns inga bestämmelser om obekväm arbetstid i arbetstidslagen (1982:673).

| Sida: 1 av 2 | Nästa