Ledighet & frånvaro

Ledighet för offentliga förtroendeuppdrag vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare får enligt regeringsformen, kommunallagen (1991:900) och tjänstledighetsförordningen (1984:111) vara ledig från arbetet för att fullgöra offentliga förtroendeuppdrag.

Ledighet för rehabilitering vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare som är under rehabilitering är frånvarande från arbetet på grund av nedsatt arbetsförmåga som beror på sjukdom att kan under rehabiliteringstiden erhålla rehabilitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring (1962:381).

Ledighet för tjänstgöring i försvaret vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare som är mellan 16 år och 70 år gammal är enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret i den omfattning kroppskrafterna eller hälsotillståndet tillåter.

Ledighet för trängande familjeskäl vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare har enligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (1998:209) rätt att vara ledig från arbetet om någon närstående till arbetstagaren har drabbats av sjukdom eller olycksfall som kräver omedelbar närvaro av arbetstagaren.Ledighet för vård av sjukt barn vid löneregistrering med exempel

En förälder har enligt föräldraledighetslagen (1995:584) rätt att vara ledig från arbetet för vård av sjukt barn under förutsättning att den anställde har rätt till tillfällig föräldrapenning för denna vård.

Ledighet och frånvaro

Ledighet och frånvaro från arbetet för en anställd person innebär tid då den anställde inte utför något arbete åt arbetsgivaren.

Löneavdrag, bruttolöneavdrag och nettolöneavdrag

Löneavdrag från lönen görs när en månadsavlönad anställd har rapporterad frånvaro eller om en anställd skall betala arbetsgivaren för förmåner eller annat. En timavlönad anställd får ingen fast månadslön varför inget löneavdrag görs för timavlönade vid frånvaro.

Pappaledighet och pappadagar vid löneregistrering med exempel

Pappaledighet är en ledighet om högst 10 kalenderdagar per barn och år som en fader har rätt till i samband med barns födelse för att närvara vid förlossning, sköta hemmet eller vårda barn.Permission vid löneregistrering med exempel

Permission är en kortvarig ledighet från arbetet med bibehållna anställningsförmåner som beviljas vid speciella tillfällen i enlighet med bestämmelser i kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

Semesterlön och semesterledighet vid löneregistrering med exempel

En anställd har enligt semesterlagen (1977:480) rätt till semesterledighet och semesterlön under ett semesterår baserat på den semesterlönegrundande arbetstiden och den semesterlönegrundande lönen under intjänandeåret före semesteråret.

Föregående | Sida: 2 av 3 | Nästa