Ledighet för tjänstgöring i försvaret vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare som är mellan 16 år och 70 år gammal är enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret i den omfattning kroppskrafterna eller hälsotillståndet tillåter.

Tjänstgöringen inom totalförsvaret fullgörs som värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt enligt lagen om talförsvarsplikt (1994:1809). Värnplikten och civilplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring medan den allmänna tjänsteplikten innebär att en totalförsvarspliktig utför arbete åt totalförsvaret när det råder höjd beredskap.

En arbetstagare som har kallats in till värnplikt eller civilplikt skall genast meddela arbetsgivaren om tjänstgöringens början och hur länge tjänstgöringen väntas pågå. Detta meddelande bör lämpligen lämnas i form av en skriftlig ledighetsansökan. En arbetsgivare får inte neka en arbetstagare ledighet för tjänstgöring inom försvaret och får inte heller skjuta upp tidpunkten för ledigheten.

En arbetstagare bör enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) i god tid i förväg lämna meddelande om den dag när han eller hon kan återinträda i arbete. En arbetstagare är skyldig att på arbetsgivarens förfrågan underrätta arbetsgivaren om han eller hon vill återinträda i arbete efter fullgjord värnplikt eller civilplikt. Om tjänstgöringen enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) har pågått i mer än 3 månader är arbetsgivaren inte skyldig att låta arbetstagaren återinträda i arbetet tidigare än 2 veckor från det att meddelandet om återinträde mottogs av arbetsgivaren.

En arbetstagare som är ledig för tjänstgöring inom totalförsvaret får inte sägas upp eller avskedas av arbetsgivaren och inte heller missgynnas när det gäller anställningsförmåner och anställningsvillkor på grund av den här ledigheten.

En anställd som är ledig för tjänstgöring inom försvaret skall normalt inte erhålla någon ersättning från arbetsgivaren under ledigheten även om det i vissa kollektivavtal kan finnas rekommendationer om utfyllnadsersättning. Frånvarotiden vid ledighet för grundutbildning och repetionsutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) är semesterlönegrundande under högst 60 kalenderdagar per intjänandeår enligt semesterlagen (1977:480).

Vid löneregistreringen registreras ledighet för tjänstgöring inom försvaret olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Ledighet för tjänstgöring inom försvaret för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp. Ledighet för tjänstgöring inom försvaret för en timavlönad registreras genom att frånvaron registreras med kvantitet. Bruttolöneavdraget vid ledighet för tjänstgöring inom försvaret görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per kalendermånad: Månadslönen
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön*12)/(52*veckoarbetstid)

Exempel: ledighet för tjänstgöring inom försvaret för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen har varit tjänstledig för repetionsutbildning inom försvaret under hela oktober månad år 2009. Löneavdraget görs per kalendermånad med 25 000 SEK och bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
193 Tjänstgöring försvaret < 60 dgr -31 Kaldgr -25 000 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet för tjänstgöring inom försvaret för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har varit tjänstledig för repetionsutbildning inom försvaret under hela oktober månad år 2009. Löneavdraget görs per kalendermånad med 25 000 SEK och bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
279 Tjänstgöring försvaret < 60 dgr -31 Kaldgr -25 000 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet för tjänstgöring inom försvaret för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har varit tjänstledig för repetionsutbildning inom försvaret under hela oktober månad år 2009. Bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
842 Annan semestergr. frånvaro -176 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2013/05/13


Kontakta personalekonomi.se