Ledighet för rehabilitering vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare som är under rehabilitering är frånvarande från arbetet på grund av nedsatt arbetsförmåga som beror på sjukdom att kan under rehabiliteringstiden erhålla rehabilitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring (1962:381).

Sjukskrivna arbetstagare och arbetslösa som är sjukskrivna har rätt till rehabilitering om det behövs för att de skall få tillbaka sin arbetsförmåga. Rehabilitering kan innebära arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk rehabilitering och sociala åtgärder.

Rehabilitering skall i första hand påbörjas på initiativ av arbetsgivaren men initiativet kan också komma från arbetstagaren själv eller Försäkringskassan. Det är i första hand arbetsgivaren som skall utreda behovet av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för en arbetstagare som är sjukskriven men Försäkringskassan ansvarar för att samordna de åtgärder som krävs för att få en sjukskriven person tillbaka i arbete.

En arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) skyldig att svara för den rehabilitering som krävs för att få sjuka arbetstagare att återgå i arbete i den mån rehabiliteringen kan genomföras inom verksamheten eller i nära anslutning till verksamheten. En arbetsgivare skall i den mån det är skäligt att kräva det anpassa arbetsplatsen, ändra arbetsuppgifterna, ändra arbetstiderna, ge arbetsträning, ge kompetensutveckling och tillhandahålla tekniska hjälpmedel för att underlätta för sjuka arbetstagare att återgå i arbete.

När arbetsgivaren, arbetstagaren eller Försäkringskassan bedömer att det finns ett rehabiliteringsbehov under en pågående sjukskrivning kan Försäkringskassan efter förfrågan eller på eget initiativ kalla till ett avstämningsmöte för att utreda behovet av rehabilitering. På ett avstämningsmöte deltar den sjukskrivne arbetstagaren, läkaren, arbetsgivaren och en eller flera representanter från Försäkringskassan. På ett avstämningsmöte behandlas den sjukskrivne arbetstagarens medicinska tillstånd, arbetsförmåga, rehabiliteringsbehov och de möjligheter som finns för att tillgodose rehabiliteringsbehoven.

Om det efter ett avstämningsmöte visar sig att det finns ett behov av rehabiliteringsåtgärder så upprättas en rehabiliteringsplan för återgång i arbete för den sjukskrivne arbetstagaren. En rehabiliteringsplan kan innehålla åtgärder såsom arbetsträning, arbetshjälpmedel, mediciner och läkarbesök.

En arbetstagare som deltar i en arbetslivsinriktad rehabilitering med en rehabiliteringsplan som har upprättats tillsammans med Försäkringskassan har enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) rätt till rehabiliteringsersättning fram till 65 års ålder. Rehabilitetsersättningen består av rehabiliteringspenning och ett särskilt bidrag för utgifter i samband med rehabiliteringen. Rehabiliteringspenningen är lika stor som sjukpenningen och kan betalas ut för 100 %, 75 %, 50 % eller 25 % av en hel dag. Det särskilda bidraget för utgifter i samband med rehabiliteringen utgör ersättning för resor, traktamente, läromedel och kursavgifter i samband med rehabiliteringen.

En anställd som är ledig för rehabilitering skall normalt inte erhålla någon ersättning från arbetsgivaren under ledigheten då rehabiliteringen normalt påbörjas efter 14 kalenderdagar i en sjukperiod. Frånvarotiden vid rehabilitering räknas som sjukfrånvaro och är semesterlönegrundande under obegränsad tid om frånvaron beror på arbetsskada men enbart i 180 kalenderdagar om frånvaron inte beror på arbetsskada enligt semesterlagen (1977:480).

Vid löneregistreringen registreras ledighet för rehabilitering olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Ledighet för rehabilitering för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp. Ledighet för rehabilitering för en timavlönad registreras genom att frånvaron registreras med kvantitet. Bruttolöneavdraget vid ledighet för rehabilitering görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per kalendermånad: Månadslönen
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön * 12)/(52 * veckoarbetstid)

Exempel: ledighet för rehabilitering för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen är under rehabilitering och var sjukskriven på halvtid under hela oktober år 2009, frånvaron är fortfarande semesterlönegrundande. Löneavdraget görs per kalenderdag med 411 SEK ((25000*12*50 %)/365). Bruttolönen är 12 259 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 2 282 SEK och en nettolön om 9 977 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
147 Sjukavdrag dag 15-180, 50 % tjm -31 Kaldgr 411 -12 741 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet för rehabilitering för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren är under rehabilitering och var sjukskriven på halvtid under hela oktober år 2009, frånvaron är fortfarande semesterlönegrundande. Löneavdraget görs per kalenderdag med 411 SEK ((25000*12*50 %)/365). Bruttolönen är 12 259 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 2 282 SEK och en nettolön om 9 977 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
244 Sjukavdrag dag 15-180, 50 % koll -31 Kaldgr 411 -12 741 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet för rehabilitering för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren är under rehabilitering och var sjukskriven på halvtid under hela oktober år 2009, frånvaron är fortfarande semesterlönegrundande. Bruttolönen är 8 800 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 1 316 SEK och en nettolön om 7 484 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 88 Tim 8 800 7010
823 Sjuk semestergr. frånvaro -88 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se