Semesterlön och semesterledighet vid löneregistrering med exempel

En anställd har enligt semesterlagen (1977:480) rätt till semesterledighet och semesterlön under ett semesterår baserat på den semesterlönegrundande arbetstiden och den semesterlönegrundande lönen under intjänandeåret före semesteråret.

En arbetstagare har enligt semesterlagen (1977:480) rätt till 25 semesterdagar under varje semesterår förutom i det fallet att anställningen påbörjas efter den 31 augusti då den anställde har rätt till 5 semesterdagar under det första semesteråret. En arbetstagare kan enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal ha rätt till en semesterledighet som är längre än 25 semesterdagar, exempelvis 28 eller 30 semesterdagar.

En arbetstagare har enligt semesterlagen (1977:480) rätt till semesterlön under semesterledigheten i den mån han har tjänat in sådan under intjänandeåret. Semesteråret sträcker sig enligt semesterlagen (1977:480) mellan den 1 april år ett och den 31 mars år två och intjänandeåret för semesterlön är den period om 12 månader som föregår semesteråret. I ett kollektivavtal kan semesteråret vara en annan period en den som anges i semesterlagen, exempelvis kalenderår, och intjänandeåret kan även i undantagsfall sammanfalla med semesteråret.

Den anställdes semesterrätt under ett semesterår kan bestå av både obetalda semesterdagar och betalda semesterdagar. Antalet betalda semesterdagar under ett semesterår beräknas utifrån det antal kalenderdagar som den anställde har arbetat hos arbetsgivaren under intjänandeåret enligt: ((antalet anställningsdagar - ej semestelönegrundande frånvaro)/365)*semesterrätten.

En arbetstagare får enligt semesterlagen (1977:480) spara de överskjutande betalda semesterdagar som överstiger 20 under ett semestår till ett senare semesterår men dessa sparade dagar måste tas ut inom 5 år. Obetalda semesterdagar får inte sparas till ett senare semesterår.

När det gäller förläggningen av semesterledigheten så skall arbetstagarna och arbetsgivaren tillsammans komma överens om när semesterledigheten skall tas ut. Om inget annat har avtalats så skall semesterledigheten enligt semesterlagen (1977:480) förläggas så att arbetstagarna får en sammanhängande semesterledighet om minst fyra veckor under perioden mellan juni och augusti.

Semesterlönen får enligt semesterlagen (1977:480) beräknas enligt sammalöneregeln avseende veckolön och månadslön men skall beräknas enligt procentregeln i andra fall. Semesterlön skall enligt semesterlagen (1977:480) beräknas enligt procentregeln avseende årslön, timlön, rörlig lön, anställda som har ändrat sysselsättningsgrad och anställda som har haft semesterlönegrundande frånvaro.

Sammalöneregeln enligt semesterlagen (1977:480) innebär att arbetstagaren får den aktuella vecko- eller månadslönen, eventuella fasta lönetillägg samt ett semestertillägg om 1,82 % på veckolönen eller 0,43 % på månadslönen per betald semesterdag. Procentregeln enligt semesterlagen (1977:480) innebär en semesterlön om 12 % av den semesterlönegrundande lönen under intjänandeåret.

Om den anställde har semesterlönegrundande frånvaro under intjänandeåret skall han tillgodoräknas ordinarie lön under den semesterlönegrundande frånvarotiden när semesterlönen beräknas enligt procentregeln. Den intjänade semesterlönen under intjänandeåret divideras med antalet betalda semesterdagar för att få fram en semesterdaglön för semesteråret i enlighet med procentregeln. Semesterlönegrundande är enligt semesterlagen (1977:480):

1. ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 kalenderdagar eller beror på arbetsskada,
2. ledighet enligt 8 § första stycket föräldraledighetslagen (1995:584), om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 120 dagar, eller för ensamstående förälder 180 dagar,
3. tid för vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,
4. tid för vilken föräldrapenning lämnas med anledning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3 och 5 §§ lagen om allmän försäkring, om frånvaron för varje barn eller vid flerbarnsbörd sammanlagt inte överstiger 120 dagar eller för ensamstående förälder 180 dagar.
5. ledighet med anledning av risk för överförande av smitta,
a) om arbetstagaren är berättigad till ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare, och
b) om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar,
6. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 45 dagar,
7. ledighet för utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor eller för ersättningsberättigande teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar och ledigheten inte ger rätt till semesterlön enligt någon annan lag,
8. ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar, eller
9. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare.

I kollektivavtal finns det bestämmelser som skiljer sig från de som anges i semesterlagen (1977:480) och därför kan exempelvis semesterlönen motsvara 13 % av den semesterlönegrundande lönen under intjänandeåret. I kollektivavtal för tjänstemän anges normalt att semesterlön skall betalas ut enligt "sammalöneprincipen" så att tjänstemannen behåller sin månadslön och får ett semestertillägg om 0,8 % av månadslönen per betald semesterdag under semesterledigheten.

När det gäller rörlig lön så måste semesterlönen alltid beräknas genom att multiplicera den semesterlönegrundande rörliga lönen under intjänandeåret med en procentsats. Enligt semesterlagen (1977:480) beräknas semesterlönen avseende rörlig lön genom att den semesterlönegrundande rörliga lönen under intjänandeåret multipliceras med 12 %. Semesterlön som avser rörlig ersättning till tjänstemän såsom provision beräknas på den erhållna semesterlönegrundande rörliga ersättningen under intjänandeåret enligt: rörlig lön under intjänandeåret * semesterrätten * 0,5 %.

Den semesterlön som har beräknats på semesterlönegrundande rörlig lön under intjänandeåret kan fördelas ut på antalet betalda semesterdagar avseende semesteråret så att en semesterdaglön erhålls. Semesterlön eller semesterdaglön som avser rörlig ersättning kan inte sparas till ett senare semesterår utan måste betalas ut i sin helhet till den anställde under semesteråret.

När en anställd skall ta ut sparade betalda semesterdagar är huvudidén att de sparade betalda semesterdagarna skall vara värdesäkrade. När "sammalöneprincipen" tillämpas får den anställde 4,6 % av månadslönen per semesterdag plus ett semestertillägg om 0,8 % (0,43 % enligt semesterlagen) av månadslönen per semesterdag beräknat utifrån den gällande månadslönen oavsett om det gäller aktuella eller sparade semesterdagar. Justeringar kan behöva göras om sysselsättningsgraden har ändrats jämfört med den sysselsättningsgrad som gällde när semesterdagarna sparades men det finns inga krav på att en sådan justering måste göras i semesterlagen (1977:480).

Enligt semesterlagen (1977:480) är semesterlönen för varje sparad semesterdag samma belopp som gäller för betalda semesterdagar under det semesterår då de sparade semesterdagarna tas ut. Sparade semesterdagar antas därmed vara intjänade under det närmast föregående intjänandeåret enligt semesterlagen (1977:480). När procentregeln enligt semesterlagen (1977:480) tillämpas är semesterdaglönen per sparad semesterdag den samma som semesterårets semesterdaglön.

Semesterlön är skattegrundande lön som utgör underlag för arbetsgivaravgift och preliminärskatt. Semesterlönen, arbetsgivaravgiften och preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och personalskatterna skall betalas till Skatteverket. Avdraget för preliminärskatt på semesterlönen skall göras enligt skattetabell. Den kontanta bruttolönen minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Beloppet för semesterlön är pensionsgrundande, Fora-grundande och grundande för annan tjänstepension. Beloppet för semesterlön är inte sjukpenninggrundande eftersom enbart arbetsinkomster utgör underlag när den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas. När den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas så får den anställde tillgodoräkna sig den normala lönen under semesterledigheten.

Vid löneregistreringen registreras semesterledighet och semesterlön olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Semesterledighet för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp, att den utbetalda semesterlönen registreras med kvantitet och belopp och att ett semestertillägg registreras med kvantitet och belopp. Semesterledighet för en timavlönad registreras genom att semesterlönen registreras med kvantitet och belopp som semesterdaglön. Semesterdaglön avseende rörlig lön registreras med kvantitet och belopp.

Bruttolöneavdraget vid semesterledighet görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön*12)/(52*veckoarbetstid)

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för semesterlön redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: semesterlön till månadsavlönad tjänsteman enligt kollektivavtal
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Under oktober år 2009 tog tjänstemannen ut 10 dagars betald semester och 2 sparade semesterdagar. Sysselsättningsgraden när de sparade semesterdagarna tjänades in var 75 % medan sysselsättningsgraden nu är 100 %. Tjänstemannen skall dessutom erhålla semesterlön avseende semesterlönegrundande rörlig lön under intjänandeåret om 100 000 SEK och denna semesterlön skall fördelas ut på 10 dagar.

Semesterlön sparade semesterdagar: 1 013 SEK per semesterdag ((25000*75 %)*5,4 %)
Semsterlön på rörlig lön: 12 500 SEK totalt (100000*0,5 %*25 dagar)

Bruttolönen är 41 526 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 13 121 SEK och en nettolön om 28 405 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
120 Semesterlön 4,6 % tjm 10 Dgr 1 150 11 500 2920
121 Semesteravdrag -4,6 % tjm -10 Dgr 1 150 -11 500 7210
122 Semestertillägg 0,8 % tjm 10 Dgr 200 2 000 2920
550 Uttag betalda semesterdagar tjm -10 Dgr
521 Semesterlön 5,4 % sparad sem 2 Dgr 1 013 2 026 2920
561 Nedräkning sparade sem tjm -2 Dgr
501 Semester rörlig del tjm 10 Dgr 1 250 12 500 2920

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: semesterlön till månadsavlönad arbetare enligt kollektivavtal
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Under oktober år 2009 tog arbetaren ut 10 dagars betald semester och 2 sparade semesterdagar. Sysselsättningsgraden när de sparade semesterdagarna tjänades in var 75 % medan sysselsättningsgraden nu är 100 %. Arbetaren skall dessutom erhålla semesterlön avseende semesterlönegrundande rörlig lön under intjänandeåret om 100 000 SEK och denna semesterlön skall fördelas ut på 10 dagar.

Semesterlön sparade semesterdagar: 1 013 SEK per semesterdag ((25000*75 %)*5,4 %)
Semsterlön på rörlig lön: 12 500 SEK totalt (100000*0,5 %*25 dagar)

Bruttolönen är 41 526 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 13 121 SEK och en nettolön om 28 405 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
220 Semesterlön 4,6 % koll 10 Dgr 1 150 11 500 2920
221 Semesteravdrag -4,6 % koll -10 Dgr 1 150 -11 500 7010
222 Semestertillägg 0,8 % koll 10 Dgr 200 2 000 2920
551 Uttag betalda semesterdagar koll -10 Dgr
521 Semesterlön 5,4 % sparad sem 2 Dgr 1 013 2 026 2920
561 Nedräkning sparade sem tjm -2 Dgr
504 Semester rörlig del koll 10 Dgr 1 250 12 500 2920

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: semesterlön till månadsavlönad tjänsteman enligt sammalöneregeln i semesterlagen
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Under oktober år 2009 tog tjänstemannen ut 10 dagars betald semester och 2 sparade semesterdagar. Sysselsättningsgraden när de sparade semesterdagarna tjänades in var 75 % medan sysselsättningsgraden nu är 100 %. Tjänstemannen skall dessutom erhålla semesterlön avseende semesterlönegrundande rörlig lön under intjänandeåret om 100 000 SEK och denna semesterlön skall fördelas ut på 10 dagar.

Semesterlön sparade semesterdagar: 1 258 SEK per semesterdag ((25000)*5,03 %)
Semsterlön på rörlig lön: 12 000 SEK totalt (100000*12 %)

Bruttolönen är 40 596 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 12 611 SEK och en nettolön om 27 985 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
125 Semesterlön 4,6 % tjm sl 10 Dgr 1 150 11 500 2920
126 Semesteravdrag -4,6 % tjm sl -10 Dgr 1 150 -11 500 7210
127 Semestertillägg 0,43 % tjm sl 10 Dgr 108 1 080 2920
550 Uttag betalda semesterdagar tjm -10 Dgr
524 Semesterlön 5,03 % sparad sem 2 Dgr 1 258 2 516 2920
561 Nedräkning sparade sem tjm -2 Dgr
501 Semester rörlig del tjm 10 Dgr 1 200 12 000 2920

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: semesterlön till timavlönad arbetare enligt procentregeln i semesterlagen
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Under oktober år 2009 tog arbetaren ut 10 dagars betald semester och 2 sparade semesterdagar. Sysselsättningsgraden när de sparade semesterdagarna tjänades in var 75 % medan sysselsättningsgraden nu är 100 %. Den semesterlönegrundande lönen under intjänandeåret var 180 000 SEK, antalet anställningsdagar var 365 och arbetaren hade en ej semesterlönegrundande frånvaro om 34 kalenderdagar. Arbetaren skall dessutom erhålla semesterlön avseende semesterlönegrundande rörlig lön under intjänandeåret om 100 000 SEK och denna semesterlön skall fördelas ut på 10 dagar.

Semesterdaglön: 939 SEK ((180000*12%)/23 dagar)
Sparade semesterdagar: 939 SEK per semesterdag (aktuell semesterdaglön)
Semsterlön på rörlig lön: 12 000 SEK totalt (100000*12 %)

Bruttolönen är 31 268 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 7 976 SEK och en nettolön om 23 292 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 80 Tim 8 000 7010
340 Semesterdaglön innevarande år 10 Dgr 939 9 390 2920
552 Uttag betald sem timlön -10 Dgr
341 Semesterdaglön sparad, timlön 2 Dgr 939 1 878 2920
556 Uttag sparade dagar timlön -2 Dgr
845 Semesterlöngr. arbetstid timmar 16 Tim
344 Semesterdaglön rörlig lön 10 Dgr 1 200 12 000 2920

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se