Nödfallsövertid och nödfallsmertid

Nödfallsövertid är övertid och mertid som en arbetsgivare tar ut av arbetstagarna vid en naturkatastrof eller olyckshändelse som arbetsgivaren inte har kunnat förutse.

Nödfallsövertid får enligt arbetstidslagen (1982:673) tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver vid en naturkatastrof, olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte kunnat förutses av arbetsgivaren och som vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom.

Om det finns en lokal arbetstagarorganisation för arbetsstället måste arbetsgivaren snarast underrätta organisationen om nödfallet för att arbetsgivaren skall få ta ut nödfallsövertid av arbetstagarna enligt arbetstidslagen (1982:673). Nödfallsövertid får inte tas ut under längre tid än två dygn från arbetets början utan att tillstånd till arbetet har sökts hos Arbetsmiljöverket.

Nödfallsövertid utgör inte allmän övertid eller allmän mertid och får enligt arbetstidslagen (1982:673) tas ut i den utsträckning som förhållandena kräver.

Ersättningen för övertid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och ersätts normalt per timme. Övertid kan också ersättas genom att den anställde får betald kompensationsledighet. I vissa kollektivavtal görs en skillnad mellan enkel övertid och kvalificerad övertid där den kvalificerade övertiden ger en högre ersättning per timme jämfört med enkel övertid. När det gäller huruvida övertiden är semestergrundande arbetstid och övertidsersättningen semesterlönegrundande så finns det skillnader i olika kollektivavtal.

Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se