Beredskapstid och beredskapsarbete

Beredskapstid är arbetstid då den anställde är skyldig att vara anträffbar för att vid behov ta sig till arbetsstället och utföra arbete, den anställde behöver inte befinna sig på arbetsstället när denne har beredskap.

Beredskapstid ingår inte i den ordinarie arbetstiden och finns inte reglerad i arbetstidslagen (1982:673). Bestämmelser om beredskapstid kan finnas i kollektivavtal eller i anställningsavtalet.

Den anställde kan befinna sig var som helst under beredskapstid men måste kunna nås och med kort varsel kunna inställa sig på arbetsplatsen vid behov.

Då det inte finns några bestämmelser om beredskapstid i arbetstidslagen (1982:673) finns det inte heller någon övre gräns för hur mycket beredskapstid som kan tas ut av en arbetstagare. I arbetstidslagen (1982:673) anges dock att den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar högst får uppgå till 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader.

Ersättningen för beredskapstid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och arbetad tid under beredskapstiden räknas som övertid och ersätts med övertidsersättning. Beredskapstid ersätts normalt per timme och ersättningen per timme beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som beredskapstiden är förlagd till.

Beredskapstid är normalt semestergrundande arbetstid och beredskapsersättningen behandlas som semesterlönegrundande rörlig lön.

Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se