Mertid och mertidsarbete

Mertid är all arbetstid utöver den ordinarie arbetstiden och jourtiden för en anställd som är deltidsanställd, en anställd som har en arbetstid som understiger den normala arbetstiden för heltid på arbetsplatsen är deltidsanställd.

Bestämmelser om mertid finns i arbetstidslagen (1982:673) och kompletterande bestämmelser kan finnas i kollektivavtal och anställningsavtal, ett kollektivavtal får även innehålla avvikande bestämmelser. Mertid får enligt arbetstidslagen (1982:673) högst tas ut med 200 timmar per kalenderår och arbetstagare när det finns ett särskilt behov av ökad arbetstid.

Mertid som gör att den ordinarie arbetstiden för en deltidsanställd överstiger den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd kan i vissa kollektivavtal kallas för överskjutande mertid eller övertid.

En arbetsgivare är enligt arbetstidslagen (1982:673) skyldig att föra anteckningar om mertid för varje enskild arbetstagare och dessa anteckningar brukar föras i en övertidsjournal där även jourtid och övertid antecknas.

Ersättningen för mertid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och ersätts normalt per timme. Mertid är normalt semestergrundande arbetstid men semesterersättningen för mertid ingår normalt i timersättningen för mertiden varför mertidsersättningen inte är semesterlönegrundande. Mertid kan också ersättas genom att den anställde får kompensationsledighet vid en annan tidpunkt med normal lön.

Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se