Skatter & försäkringar

Havandeskapspenning

En kvinna som har ett fysiskt påfrestande arbete och som på grund av graviditet har en nedsatt arbetsförmåga om minst 25 % har rätt att få ledigt med havandeskapspenning.

Jämkning eller ändrad beräkning av preliminärskatt

Ett beslut från Skatteverket om ändrad beräkning av preliminärt skatteavdrag (jämkning) innebär att arbetsgivaren skall göra ett lägre eller högre skatteavdrag från lönen än vad som framgår av skattetabellen.

Kontantprincipen

Kontantprincipen tillämpas när det gäller beskattning av kontant bruttolön och skattepliktiga förmåner. Kontantprincipen innebär att kontant bruttolön skall beskattas när den betalas ut och att skattepliktiga förmåner skall beskattas när de kan disponeras av den anställde.

Kontrolluppgift för lön, förmåner och kostnadsersättningar med mera

Arbetsgivare skall från och med januari 2019 lämna arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI), då behöver arbetsgivare inte längre lämna kontrolluppgift avseende lön, förmåner, kostnadsersättningar och avdragen skatt för anställda med A-skattesedel.Livförsäkring och grupplivförsäkring

En livförsäkring ger de efterlevande till en försäkrad ekonomisk ersättning om den försäkrade dör före det att en viss ålder har uppnåtts.

Olycksfallsförsäkring och gruppolycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger den försäkrade ersättning i pengar vid skada på grund av olycksfall på jobbet eller på fritiden. En olycksfallsförsäkring kan även ge ersättning för kostnader som uppstått på grunda av ett olycksfall.

Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är en försäkring för tjänstepension som tecknas hos ett försäkringsföretag och som finansieras av löpande premiebetalningar.

Personalskatter, försäkringar och sociala förmåner

Personalskatter består av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter som redovisas och betalas på de anställdas skattepliktiga bruttolön och skattepliktiga förmåner. Personalskatter syftar till att finansiera de allmänna försäkringar som ger sociala förmåner för medborgare i Sverige.Preliminär inkomstskatt för anställda (A-skatt)

Fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige skall betala kommunal och statlig inkomstskatt på sin inkomst av tjänst under ett inkomstår och löpande under inkomståret skall preliminär skatt betalas med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Sjukförsäkring, sjuklöneförsäkring och gruppsjukförsäkring

En sjukförsäkring eller sjuklöneförsäkring ger den försäkrade kontant ersättning i pengar efter en viss karenstid när den försäkrade är sjuk och frånvarande från arbetet.

Föregående | Sida: 2 av 3 | Nästa