Skatter & försäkringar

Sjukpenning, läkarintyg och sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenning är en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan till personer som är sjuka. Anställda som har varit sjuka i längre tid än 14 dagar och personer utan anställning som har blivit sjuka kan efter ansökan hos Försäkringskassan få sjukpenning.

Skatt för begränsat skattskyldiga och utomlands bosatta personer

En svensk arbetsgivare som har anställt en person som är bosatt utomlands (begränsat skattskyldig i Sverige) för att utföra arbete i Sverige skall göra avdrag för preliminär särskild inkomstskatt (SINK) från den kontanta bruttolönen om personen inte är en gränsgångare.

Skatt och skattelättnad för utländska nyckelpersoner

Utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner kan efter ansökan hos forskarskattenämnden få skattelättnader på lön, arvode eller liknande ersättning från en svensk arbetsgivare för arbete i Sverige enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Skatt vid arbete utomlands, utsänd av arbetsgivare

Den som är anställd av en svensk arbetsgivare och obegränsat skattskyldig i Sverige men som har blivit utsänd för arbete utomlands är under vissa förutsättningar inte skattskyldig i Sverige om vistelsen varar i mer än 6 månader enligt inkomstskattelagen (1999:1229).


Skatteavdrag enligt skattetabell

Huvudarbetsgivaren skall enligt skattebetalningslagen (1997:483) normalt göra skatteavdrag för preliminär inkomstskatt (A-skatt) enligt skattetabell så att den preliminär skatten så nära som möjligt motsvarar den slutliga skatten.

Särskild löneskatt på pensionskostnader och vissa förvärvsinkomster

Det finns två olika former av av särskild löneskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF). Särskild löneskatt är en statlig skatt som betalas i stället för arbetsgivaravgift eller egenavgift.

Tillfällig föräldrapenning

En förälder kan enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) få tillfällig föräldrapenning om denne måste avstå från att arbeta för att ta hand om ett sjukt barn som ännu inte fyllt 12 år.

Föregående | Sida: 3 av 3 |