Olycksfallsförsäkring och gruppolycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger den försäkrade ersättning i pengar vid skada på grund av olycksfall på jobbet eller på fritiden. En olycksfallsförsäkring kan även ge ersättning för kostnader som uppstått på grunda av ett olycksfall.

En olycksfallsförsäkring ger ersättning vid skada som uppstått på grund av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört en tillfälligt nedsatt arbetsförmåga eller en bestående arbetsoförmåga.

Olycksfallsförsäkringar och gruppolycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för:
- Invaliditet
- Vanprydande ärr
- Dödsfall
- Läke- och resekostnader
- Tandskadekostnader
- Merkostnader på grund av olycksfallet
- Rehabiliteringskostnader
- Sveda och värk

En olycksfallsförsäkring kan tecknas som en individuell försäkring för varje enskild arbetstagare eller som en gruppolycksfallsförsäkring. En gruppolycksfallsförsäkring innebär att det är arbetsgivaren som ingår försäkringsavtalet med försäkringsbolaget och att de anställda kan välja att ansluta sig till gruppolycksfallsförsäkringen. En individuell olycksfallsförsäkring tecknas mellan den anställde och försäkringsbolaget. En gruppolycksfallsförsäkring ger en lägre premie men det kan finnas krav på att företaget måste ha fler än 10 anställda för att en gruppolycksfallsförsäkring skall kunna tecknas.

En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning för nedsatt arbetsförmåga, medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet beroende på det försäkringsbelopp som valts när olycksfallsförsäkringen tecknades. Vid medicinsk invaliditet kan den totala ersättningen bli så hög som 300 % av det valda försäkringsbeloppet. Medicinsk invaliditet är psykiska och fysiska bestående skador som uppstår efter sjukdom eller olycksfall och ekonomisk invaliditet innebär att man före 55 års ålder förlorar mer än 50 % av sin arbetsförmåga efter sjukdom eller olycksfall.

Olycksfallsförsäkringar kan ha begränsningar när det gäller sport, idrott och andra riskfyllda aktiviteter.

Premier för olycksfallsförsäkringar som räknas som arbetsmarknadsförsäkringar är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader för en redovisningsenhet. Premier för trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader då den ersättning som utbetalas från försäkringen är skattepliktig.

Premier för privata olycksfallsförsäkringar som klassificeras som kapitalförsäkringar är skattepliktiga förmåner som skall tas upp till förmånsbeskattning. Premier för privata olycksfallsförsäkringar som klassificeras som pensionsförsäkringar är med vissa begränsningar skattemässigt avdragsgilla i en redovisningsenhet och en redovisningsenhet måste även redovisa och betala särskild löneskatt på pensionskostnader som också är en skattemässigt avdragsgill kostnad.

Uppdaterad: 2010-04-12


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se