Preliminär inkomstskatt för anställda (A-skatt)

Fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige skall betala kommunal och statlig inkomstskatt på sin inkomst av tjänst under ett inkomstår och löpande under inkomståret skall preliminär skatt betalas med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten enligt skattebetalningslagen (1997:483).

En fysisk person är normalt skattskyldig i det land där arbetet utförs, det spelar alltså ingen roll i vilket land en fysisk person är folkbokförd. En fysisk person som planerar att bo i Sverige i mer än ett år skall vara folkbokförd i Sverige och den kommun som en fysisk person är folkbokförd i bestämmer vilken kommunalskatt som skall betalas. Den kommunala inkomstskatten för en fysisk person som under hela året varit begränsat skattskyldig i Sverige är 25 % enligt inkomstskattelagen (1999:1229). En fysisk person som är utsänd att arbeta i ett annat land kan om vistelsen är kortare än 6 månader vara tvungen att betala inkomstskatt i Sverige. Det finns skattelättnader för utländska nyckelpersoner som arbetar i Sverige och utomlands bosatta artister och idrottsmän skall betala särskild inkomstskatt (SINK).

Fysiska personer som under någon del av ett inkomstår har varit obegränsat skattskyldiga i Sverige har rätt att göra ett grundavdrag från den beskattningsbara inkomsten. Fysiska personer får även göra avdrag för den allmänna pensionsavgiften och ett jobbskatteavdrag på arbetsinkomster.

Fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige kan enligt skattebetalningslagen ha A-skattesedel och F-skattesedel. En fysisk person som är skattskyldig i Sverige har en A-skattesedel men kan efter ansökan hos Skatteverket också erhålla en F-skattesedel när personen avser att bedriva egen näringsverksamhet.

Fysiska personer ska enligt inkomstskattelagen (1999:1229) betala kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslagen tjänst. Fysiska personer skall betala kommunal inkomstskatt på hela inkomsten av tjänst, en statlig skatt om 20 % på inkomster över den nedre skiktgränsen för statlig skatt och en statlig skatt om 25 % på inkomster över den övre skiktgränsen för statlig skatt. Skiktgränserna fastställs av regeringen före utgången av andra året för taxeringsåret och avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

Preliminär inkomstskatt är en förskottsbetalning av inkomstskatt som enligt skattebetalningslagen (1997:483) skall betalas med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten under inkomståret.

Enligt skattebetalningslagen (1997:483) är den som betalar ut ersättning för arbete, ränta eller utdelning skyldig att göra skatteavdrag för preliminär inkomstskatt från ersättningen vid varje tillfälle då utbetalning sker men det finns undantag enligt nedan.

Skatteavdrag för preliminär inkomstskatt skall enligt skattebetalningslagen (1997:483) inte göras av en utbetalare om ersättningen är mindre än 100 kronor eller om det kan antas att det som utbetalaren kommer att betala ut till mottagaren under inkomståret inte uppgår till 1 000 kronor. Om utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo så behöver han inte göra något skatteavdrag för preliminär inkomstskatt om utbetalarens sammanlagda ersättning för arbete till mottagaren understiger 10 000 kronor under inkomståret.

Skatteavdrag för preliminär inkomstskatt skall enligt skattebetalningslagen (1997:483) inte göras om en ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp betalas ut till en idrottsutövare i en ideell förening som har som huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet. Skatteavdrag för preliminär inkomstskatt skall inte göras från ersättning som betalas ut till staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund, fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige, utländska juridiska personer, eller mottagare som visar upp ett beslut om befrielse från skatteavdrag.

Skatteavdrag för preliminär inkomstskatt skall enligt skattebetalningslagen (1997:483) inte göras om den som tar emot ersättningen har och åberopar en F-skattesedel när ersättningen för arbetet bestäms eller när ersättningen betalas ut.

En arbetsgivare som är skyldig att för en anställd med A-skattesedel göra avdrag för preliminär inkomstskatt skall enligt skattebetalningslagen (1997:483) normalt göra avdraget i enlighet med allmänna eller särskilda skattetabeller. Skattetabellerna fastställs för varje inkomstår av Skatteverket och skatteavdraget skall göras enligt den skattetabell som har beslutats för en fysisk person.

Om en anställd efter begäran från arbetsgivaren inte visar upp sin skattesedel för arbetsgivaren skall arbetsgivaren göra avdrag för preliminär inkomstskatt i enlighet med den skattetabell som gäller för arbetsgivaren ökat med 10 % av avdraget enligt skattetabell. Om en anställd anmäler till sin arbetsgivare från vilken han erhåller sin huvudinkomst att skatteavdrag skall göras med större belopp än vad som anges i skattebetalningslagen (1997:483) är arbetsgivaren skyldig att göra skatteavdrag med detta större belopp.

Skatteavdrag skall enligt skattebetalningslagen (1997:483) göras med en engångsskatt om 30 % från sidoinkomst som betalas ut till en fysisk person, från ersättning som inte avser en bestämd tidsperiod eller inte betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, från ersättning för arbete som inte pågår i mer än en vecka och från ersättning som redovisas i förenklad självdeklaration.

Skatteverket får för enskilda fall enligt skattebetalningslagen (1997:483) besluta att skatteavdrag från ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst skall beräknas enligt särskild beräkningsgrund (jämkning av skatt). En förutsättning för ett sådant beslut är att överensstämmelsen mellan den preliminära skatten och den beräknade slutliga skatten därigenom kan antas bli bättre.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-12-20


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se