Ledighetsansökan vid ledighet

En ledighetsansökan är en skriftlig eller muntlig ansökan om ledighet som görs av en anställd till en arbetsgivare.

Anställda har rätt till viss typ av ledighet såsom semester, föräldraledighet och ledighet för närståendevård medan de inte har rätt till annan typ av ledighet. Oberoende av om anställda har rätt till viss typ av ledighet eller inte så bör de anställda alltid ansöka om ledighet hos berörd chef så att företaget kan sköta sin planering på ett bra sätt. En formell rutin i företaget där alltid en skriftlig ledighetsansökan skall inlämnas till chefen kan vara bra för arbetsplaneringen i företaget och för att den löneansvarige skall veta vilka anställda som är lediga och vad orsaken till ledigheten är.

En skriftlig ledighetsansökan är att föredra både för den anställde och arbetsgivaren då detta ger ett bevis för den sökta ledigheten och vem som har godkänt ledigheten för både den anställde och arbetsgivaren.

En skriftlig ledighetsansökan fylls i av den anställde där namn, anställningsnummer, startdatum för ledigheten, slutdatum för ledigheten och orsaken till ledigheten anges. Vid viss typ av ledighet kan det krävas att intyg bifogas för att styrka rätten till ledighet.

En skriftlig ledighetsansökan skrivs under av den anställde och lämnas till den berörda chefen som skriver under ledighetsansökan med sitt namn och anger om ledighet beviljas eller inte. Den anställde får en kopia av underskriven ledighetsansökan och den löneansvarige blir underrättad om eventuell beviljad ledighet.

Gratis mall för ledighetsansökan

Uppdaterad: 2013-06-07


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se