Fora kostnad och premier vid löneregistrering med exempel

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal kan vara skyldig att betala en procentuell andel av den utbetalda bruttolönen till arbetare och tjänstemän som premie till Fora för AFA-försäkringar, omställningsförsäkringen och avtalspensionen SAF-LO för arbetare.

Kollektivanställda arbetare kan enligt kollektivavtal ha rätt till skydd genom AFA-försäkringar, omställningsförsäkring och tjänstepension genom avtalspensionen SAF-LO för arbetare. Det är Fora som administrerar och hanterar dessa försäkringar (AFA, omställningsförsäkringen och avtalspensionen SAF-LO) för arbetare genom att utifrån löneuppgifter från arbetsgivaren fakturera arbetsgivaren och sedan tillhandahålla försäkringsskydd och tjänstepension för arbetarna. En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal är skyldig att teckna de försäkringar för arbetare som anges i kollektivavtalet och därefter betala in de premier som krävs för dessa försäkringar.

AFA-försäkringarna för arbetare består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), avgångsbidrag (AGB), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och tjänstegrupplivsförsäkring (TGL). Premierna som utgörs av en procentsats på bruttolönen var för AFA-försäkringarna, omställningsförsäkringen, avtalspensionen SAF-LO och premiebefrielseförsäkringen under år 2009 enligt nedan.

Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS: 1,32 %
Avgångsbidrag, AGB: 0,01 % (företag utan kollektivavtal)
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA: 0,15 %
Tjänstegrupplivsförsäkring, TGL: 0,30 %
Omställningsförsäkring: 0,3 % (medlem i SN), 0,6 % (hängavtal) och 0,32 % (SAF-LO)
Avtalspensionen SAF-LO: 4 % (lön < 7,5 IBB) och 12 % (lön > 7,5 IBB)
Premiebefrielseförsäkringen: 0,18 %
TOTALT: 6,25 % (när lägsta procentsats använts för kollektivanställd)

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal för arbetare skall i början av ett kalenderår lämna löneuppgift till Fora om de totala bruttolöner som betalats ut till anställda arbetare under det föregående kalenderåret. I löneunderlaget för varje anställd arbetare skall bruttolön (inklusive övertidsersättning, sjuklön, semesterlön), värdet av fri kost (ej rikskuponger), värdet av fri bostad, värdet av uttagen arbetstidsförkortning ingå. Anställda tjänstemän, uppdragstagare, företagare och närstående till företagare skall inte tas med i löneuppgiften till Fora.

En arbetsgivare betalar vanligtvis in premierna för sina arbetare till Fora löpande under kalenderåret och de av arbetsgivaren rapporterade löneuppgifterna för kalenderåret används av Fora för att göra en årsavräkning avseende de premier som har betalats och de premier som skall betalas.

En arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal kan frivilligt eller enligt avtal med den anställda arbetare teckna arbetsmarknadsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar för sina anställda arbetare.

Kollektivanställda tjänstemän omfattas inte av alla AFA-försäkringar, omfattas inte av omställningsförsäkringen och omfattas inte heller av avtalspensionen SAF-LO. En arbetsgivare som är bunden av ett tjänstemannaavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK är skyldig att för sina anställda tjänstemän teckna försäkring om ITP, tjänstegrupplivsförsäkring (TGL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

ITP är en pensionsplan för tjänstepension som är premiebestämd (ITP 1) för personer födda 1979 eller senare och förmånsbestämd (ITP 2) för personer som är födda 1978 eller tidigare. ITP-planerna inkluderar bland annat ålderspension, sjukpension, familjepension och tjänstegrupplivsförsäkring (TGL) och dessa pensionsplaner administreras av Alecta. Arbetsgivaren betalar premier till Alecta baserat på utbetalda bruttolöner till kollektivanställda tjänstemän och för år 2010 var premierna enligt nedan.

ITP 1
Ålderspension: 4,5 % (lön <= 31 938/mån) och 30 % (lön > 31 938/mån)
Sjukpension: 0,21 % (lön <= 26 500/mån) och 0,81 % (127 750/mån < lön >26 500/mån)
Premiebefrielse: 0,22 % (lön <= 31 938/mån) och 1,46 % (lön > 31 938/mån)
Tjänstegrupplivsförsäkring, TGL: 50 SEK per månad
TOTALT: 4,93 % + 50 SEK (beräknat på lägsta premie)

ITP 2
Ålderspension: 5,3 % (årslön < 7,5 IBB) och 45,2 % (30 IBB < årslön >= 7,5 IBB)
ITPK: 2,0 %
ITPs jukpension: 0,21 % (årslön < 7,5 IBB) och 0,81 % (30 IBB < årslön >= 7,5 IBB)
Premiebefrielse: 0,21 % (årslön < 7,5 IBB) och 2,27 % (30 IBB < årslön >= 7,5 IBB)
Tjänstegrupplivsförsäkring, TGL: 50 SEK per månad
TOTALT: 7,72 % + 50 SEK (beräknat på lägsta premie)

Privatanställda tjänstemän som omfattas av kollektivavtal enligt Svenskt Näringsliv och PTK måste teckna trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för sina tjänstemän och denna försäkring ingår som en del i AFA-försäkringarna som administreras av Fora. Försäkringspremien för TFA är 0,01 % av bruttolönen under år 2009 enligt Fora men den lägsta avgiften för arbetsgivaren är 250 SEK per år. Arbetsgivaren måste årligen rapportera in löneuppgifter för tjänstemän till Fora för att en avstämning skall kunna göras mellan betald premie och verklig premie.

En arbetsgivare som inte omfattas av något kollektivavtal för tjänstemän kan frivilligt eller enligt avtal med anställda teckna arbetsmarknadsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar för sina anställda tjänstemän. Det finns även andra pensionavtal än SAF-LO och ITP, FTP är ett pensionsavtal som gäller för anställda i försäkringsbranschen och PA-KFS 09 är ett pensionsavtal som gäller för arbetsgivare som är anslutna till Kommunala Företagens Samorganisation.

För arbetsgivare kan det vara en fördel att löpande vid varje löneregistrering registrera premierna till Fora på lönebeskedet för att på så sätt löpande bokföra Fora-kostnaden och Fora-skulden och därmed uppnå en bättre redovisning.

Exempel: fora kostnad avseende månadsavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare har en månadslön om 20 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren omfattas av AFA-försäkringar, omställningsförsäkringen och avtalspensionen SAF-LO med en total premie om 6,25 % eller 1 250 SEK (20000*6,25 %) där 450 SEK (20000*2,25 %) avser arbetsmarknadsförsäkringar och 800 SEK (20000*4 %) avser pensionsförsäkringen. Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 4 529 SEK och en nettolön om 15 471 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 20 000 7010
982 Fora-arbetsmarknadsförsäkring, koll 450 7570
984 Pensionsförsäkring 800 7411
983 Fora-skuld, koll -1 250 2796
985 Skuld särskild löneskatt pension -194 2514
986 Kostnad särskild löneskatt pension 194 7533

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: fora kostnad avseende månadsavlönad tjänsteman
En heltidsanställd tjänsteman har en månadslön om 30 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen omfattas av TFA-försäkringen hos Fora med en total premie om 0,01 % eller 3 SEK (30000*0,01 %). Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 7 542 SEK och en nettolön om 22 458 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 30 000 7210
980 Fora-kostnad, tjm 3 7570
981 Fora-skuld, tjm -3 2793

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2010/04/11


Kontakta personalekonomi.se