Jourtidsersättning vid löneregistrering med exempel

Jourtidsersättning betalas ut till anställda som arbetar jourtid, med jourtid menas arbetstid då en anställd befinner sig på arbetsplatsen med beredskap att omgående börja arbeta.

Bestämmelser om jourtid finns i arbetstidslagen (1982:673) och jourtid får enligt denna lag endast tas ut om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete. I ett kollektivavtal kan det förekomma avvikande och/eller kompletterande bestämmelser om jourtid jämfört med arbetstidslagen.

Jourtidsersättning beräknas och betalas ut per arbetad jourtidstimme. När arbete utförs under jourtiden räknas arbetstiden normalt som övertid och skall ersättas med övertidsersättning, jourtidsersättning och övertidsersättning kan därmed utgå samtidigt. Jourtidsersättning betalas normalt ut i månaden efter intjänandemånaden.

Den jourtidsersättning som skall gälla vid jourtid finns inte reglerad i lag utan denna ersättning finns avtalad i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. Jourtidsersättningen för timavlönade arbetare utgörs normalt enligt kollektivavtal av en procentuell andel av timlönen. Jourtidsersättningen för månadsavlönade arbetare utgörs normalt enligt kollektivavtal av en procentuell andel av beräknad grundtimlön, grundtimlönen för en månadsavlönad beräknas som: (månadslön/avtalstiden)*(100 %/sysselsättningsgraden).

Jourtidsersättningen per timme för tjänstemän beräknas normalt enligt nedan i enlighet med gällande kollektivavtal.

- normal jourtid: heltidsmånadslön/600
- fredag 18:00 till lördag 7:00: heltidsmånadslön/400
- lördag 7:00 till söndag 24:00: heltidsmånadslön/300
- klockan 18:00 dagen före trettondagen, 1 maj, kristi himmelsfärsdag och alla helgons dag till klockan 7:00: heltidsmånadslön/400
- Klockan 7:00 på trettondagen, 1 maj, kristi himmelsfärsdag och alla helgons dag till klockan 0:00 vardagen efter: heltidsmånadslön/300 
- från klockan 18:00 på skärtorsdagen och från klockan 7:00 på pingsafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton till 0:00 vardagen efter: heltidsmånadslön/150 

För en deltidsanställd tjänsteman måste deltidsmånadslönen räknas om till en heltidsmånadslön genom att deltidsmånadslönen divideras med sysselsättningsgraden (deltidsmånadslön/sysselsättningsgrad) när jourtidsersättningen per timme beräknas. För timavlönade tjänstemän kan heltidsmånadslönen beräknas som timlönen multiplicerat med avtalstiden (timlön*avtalstiden).

Jourtidsersättning inkluderar kompensation för jourtidsarbete. Jourtidsersättning räknas som arbetad tid, jourtid och semesterlönegrundande arbetstid. Jourtidsersättningen utgör semesterlönegrundande rörlig lön och semesterlönen på sådan rörlig lön betalas ut i sin helhet under semesteråret som semesterdaglön. Enligt semesterlagen (1977:480) utgör semesterlönen på rörlig lön 12 % av den totala rörliga ersättningen under intjänandeåret. Semesterlön som beräknas på rörlig lön måste betalas ut under semesteråret och kan inte sparas till ett senare semesterår. 

Vid löneregistreringen registreras jourtidsersättning med kvantitet i timmar, á-pris per timme och med belopp. Beloppet för jourtidsersättningen räknas som kontant bruttolön.

På beloppet för den utbetalda jourtidsersättningen skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller jourtidsersättningen. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt skattetabell på den utbetalda bruttolönen i enlighet med den skattetabell som gäller för den specifika personen som erhåller jourtidsersättningen. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Månadslönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Jourtidsersättning är normalt pensionsgrundande, Fora-grundande, grundande för tjänstepension och sjukpenninggrundande vilket innebär att en viss procentsats av bruttolönen ger pensionsrätt, försäkringsrätt och rätt till sociala ersättningar från Försäkringskassan såsom sjukpenning. Jourtidsersättning kan vara grundande för fackavgift, facklig granskningsavgift och arbetstidsförkortning. En arbetstagarorganisation kan kräva att arbetsgivaren skall göra avdrag för fackföreningsavgift och eventuell facklig granskningsavgift från den anställdes nettolön och betala dessa avgifter till fackföreningen åt arbetstagaren.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för jourtidsersättning redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: jourtidsersättning till månadsavlönad tjänsteman
En heltidsanställd tjänsteman med en månadslön om 25 000 SEK har under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar arbetat jourtid i 4 timmar som skall ersättas som normal jourtid. Jourtidsersättningen per jourtidstimme är 42 SEK (25000/600). Löneregistreringen avser löneutbetalningen den 25 november och november har 168 arbetstimmar. Bruttolönen uppgår totalt till 25 168 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 6 050 SEK och en nettolön om 19 118 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
296 Jourtidsersättning 4 Tim 42 168 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: jourtidsersättning till timavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare med en timlön om 100 SEK har under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar arbetat jourtid i 14 timmar som skall ersättas med 40 % av timlönen. Löneregistreringen avser löneutbetalningen den 25 november då lönen för oktober skall betalas ut. Bruttolönen uppgår totalt till 18 160 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 4 004 SEK och en nettolön om 14 156 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 176 Tim 100 17 600 7010
296 Jourtidsersättning 14 Tim 40 560 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: övertidsersättning till månadsavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare med en månadslön om 20 000 SEK och en avtalstid om 175 timmar har under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar arbetat jourtid i 14 timmar som skall ersättas med 40 % av grundtimlönen. Jourtidsersättningen per jourtidstimme är 46 SEK ((20000/175)*(100 %/100 %)*40 %). Löneregistreringen avser löneutbetalningen den 25 november då lönen för oktober skall betalas ut. Bruttolönen uppgår totalt till 20 644 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 4 763 SEK och en nettolön om 15 881 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 20 000 7010
296 Jourtidsersättning 14 Tim 46 644 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se