Ackordslön och ackord vid löneregistrering med exempel

Ackordslön är en rörlig ersättning som beror på och bestäms av hur mycket arbete en anställd har utfört eller hur snabbt arbetet har utförts, exempelvis så kan ackord baseras på det antal enheter som en anställd tillverkat under en månad.

Ett företag med ett ackordssystem kan ge sina anställda rena ackord där all lön är ackordslön eller blandackord där en del av lönen är ackordslön och den andra delen fast lön. Ackordslön är en prestationslön och därför är det vanligt att ackordslön betalas ut i kalendermånaden efter intjänandemånaden när man vet hur stort ackordet skall vara.

Ett system med ackordslön kan innebära en högre produktivitet i ett företag jämfört med den produktivitetet som kan förväntas när endast fast lön används som löneform. Ackordslön uppmuntrar de anställda till att göra ett snabbare arbete och därför är det viktigt att se till att de anställda inte tummar på kvaliteten i arbetet.

Den ackordslön som gäller för den anställde framgår av anställningsavtalet eller ett ackordsunderlag som har godkänts av arbetsgivaren och arbetstagaren. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste följa den miniminivå för lön som framgår av kollektivavtalet.

Ackordslön är semesterlönegrundande rörlig lön och semesterlönen på sådan rörlig lön betalas ut i sin helhet under semesteråret som semesterdaglön. Enligt semesterlagen (1977:480) utgör semesterlönen på rörlig lön 12 % av den totala rörliga ersättningen under intjänandeåret. Enligt kollektivavtal för tjänstemän beräknas semesterlönen på rörlig lön som "Rörlig lön under intjänandeåret * Semesterrätten * 0,5 %". Semesterlön som beräknas på rörlig lön måste betalas ut under semesteråret och kan inte sparas till ett senare semesterår.

Vid löneregistreringen registreras ackordslön oftast enbart med belopp och räknas som kontant bruttolön. På beloppet för den utbetalda ackordslönen skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller ackordslönen. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt skattetabell på den utbetalda bruttolönen i enlighet med den skattetabell som gäller för den specifika personen som erhåller ackordslönen. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Månadslönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Om ackordslön betalas ut en gång per år eller en gång per kvartal görs skatteavdrag inte enligt skattetabell utan med engångsskatt i stället.

Ackordslön är normalt pensionsgrundande, Fora-grundande, grundande för tjänstepension och sjukpenninggrundande vilket innebär att en viss procentsats av bruttolönen ger pensionsrätt, försäkringsrätt och rätt till sociala ersättningar från Försäkringskassan såsom sjukpenning. Ackordslön kan vara grundande för fackavgift, facklig granskningsavgift och arbetstidsförkortning. En arbetstagarorganisation kan kräva att arbetsgivaren skall göra avdrag för fackföreningsavgift och eventuell facklig granskningsavgift från den anställdes nettolön och betala dessa avgifter till fackföreningen åt arbetstagaren.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för ackordslön redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: ackordslön till kollektivanställd arbetare
En byggnadsarbetare har under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar tillsammans med de andra byggnadsarbetarna i bygglaget färdigställt 4 våningar i ett byggprojekt vilket för den anställde berättigar till en ackordslön om 40 000 SEK enligt ackordsunderlaget. Inför löneutbetalningen den 25 november registreras ackordslönen om 40 000 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 12 305 SEK och en nettolön om 27 695 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
301 Arbetad tid 176 Tim 7010
615 Ackord 40 000 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se