Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd (1982:80) gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst och innehåller bestämmelser om anställningsavtal, uppsägning och avskedande. Lagen om anställningsskydd (1982:80) gäller inte företagsledare, arbetsgivarens familj, arbetare i arbetsgivarens hushåll och anställda med särskilt anställningsstöd.

Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagares rättigheter i enlighet med lagen om anställningsskydd (1982:80) men avvikelser från vissa paragrafer får göras i kollektivavtal.

Ett anställningsavtal skall enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) i normalfallet gälla tills vidare och sådana anställningsavtal kan sägas upp med tillämpning av viss uppsägningstid. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i vissa fall och dessa avtal upphör vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört utan att uppsägning krävs.

Avtal om tidsbegränsad anställning får enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Om en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd i allmän visstidsanställning eller som vikarie i sammanlagt mer än 2 år övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Avtal får enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) träffas om tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst sex månader. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång annars övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. En provanställning får avbrytas även före prövotidens utgång om inget annat har avtalats.

Om ett företag köper upp ett annat företag eller en annan verksamhet övergår de rättigheter och skyldigheter i anställningsavtal och anställningsförhållanden som gällde vid tidpunkten för övertagandet till den nya arbetsgivaren enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).

Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information. Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt
a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd.
4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Om arbetstagare skall stationeras utomlands skall arbetsgivaren enligt lagen om anställningsskydd (1982:80), om stationeringen avses pågå längre tid än en månad, före avresan lämna ytterligare skriftlig information till arbetstagaren om åtminstone:

1. anställningstiden utomlands,
2. den valuta i vilken lönen skall betalas,
3. i förekommande fall, de kontantersättningar och naturaförmåner som följer av utstationeringen,
4. i förekommande fall, villkoren för hemresa, samt
5. i förekommande fall, de villkor som blir tillämpliga enligt 8 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

En uppsägning från arbetsgivarens sida måste enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) vara sakligt grundad. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren skall ge den anställde annat arbete. Saklig grund för uppsägning kan vara av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Uppsägning på grund av personliga skäl får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt i mer än två månader innan underrättelse eller uppsägning.

En uppsägning från arbetsgivarens sida skall enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) vara skriftlig och arbetsgivaren skall ange vad arbetstagaren skall göra om han vill ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd. I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren även ange om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej, om anmälan för företrädesrätt krävs skall även detta anges i uppsägningsbeskedet.

En arbetsgivare är på arbetstagarens begäran skyldig att skriftligen uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). Ett uppsägningsbesked skall lämnas till arbetstagaren personligen men om det inte är skäligt får uppsägningsbesked skickas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. Uppsägning antas ske när arbetstagaren får del av uppsägningen, om arbetstagaren får brev antas delgivning skett tio dagar efter postning och om arbetstagaren har semester antas delgivning skett när semestern upphör.

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av:

- två månader, om anställningstiden varit minst två år men kortare än fyra år,
- tre månader, om anställningstiden varit minst fyra år men kortare än sex år,
- fyra månader, om anställningstiden varit minst sex år men kortare än åtta år,
- fem månader, om anställningstiden varit minst åtta år men kortare än tio år, och
- sex månader, om anställningstiden varit minst tio år.

Uppsägningstiden för någon som sägs upp på grund av arbetsbrist och är föräldraledig börjar löpa när arbetet återupptas helt eller delvis.

En arbetstagare som har blivit uppsagd har enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från förmåner avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. En uppsagd arbetstagare får inte förflyttas till annan ort under uppsägningstiden, om arbetstagarens möjligheter att söka nytt arbete därigenom skulle icke obetydligt försämras. Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

En arbetstagare som haft en tidsbegränsad anställning under mer än tolv månader under en period om tre år skall om anställningen inte kommer fortsätt få skriftligt uppsägningsbesked minst en månad före anställningstidens utgång enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). Om en säsongsanställd arbetstagare, som när anställningen upphör har varit säsongsanställd hos arbetsgivaren mer än sex månader under de senaste två åren, inte kommer att få fortsatt säsongsanställning vid den nya säsongens början, skall arbetsgivaren ge arbetstagaren besked om detta minst en månad innan den nya säsongen börjar.

En arbetsgivare får enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) med omedelbar verkan utan tillämpning av uppsägningstid avskeda en anställd som grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Avskedande får inte enbart grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader innan underrättelse eller avskedande.

Ett avskedande från arbetsgivarens sida skall enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) vara skriftligt och arbetsgivaren skall ange vad arbetstagaren skall göra om han vill ogiltigförklara avskedandet eller yrka skadestånd. En arbetsgivare är på arbetstagarens begäran skyldig att skriftligen uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet enligt. Ett besked om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personligen men om det inte är skäligt får besked om avskedande skickas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. Avskedande antas ske när arbetstagaren får del av beskedet om avskedande, om arbetstagaren får brev antas delgivning skett tio dagar efter postning och om arbetstagaren har semester antas delgivning skett när semestern upphör.

En arbetstagare får enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) med omedelbar verkan frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

En arbetstagare som permitteras har enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur.

Vid uppsägning skall särskilda turordningsregler tillämpas enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). En arbetsgivare med högst 10 arbetstagare får undanta högst två arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, arbetstagare som inte omfattas av lagen om anställningsskydd skall inte ingå vid beräkning av antalet arbetstagare. En arbetsgivare med flera driftsenheter skall fastställa en turordning för varje enhet för sig. Turordningen bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid, om anställningstiden är lika har äldre företräde framför yngre. Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.

Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller, när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsongsanställd arbetstagare, sex månader under de senaste två åren och att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Företrädesrätten gäller enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades eller skulle ha lämnats och därefter till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten i stället från tidpunkten då besked lämnades eller skulle ha lämnats och därefter till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens början. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde till återanställning framför arbetstagare med kortare anställningstid, vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal om tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavtalet, skall snarast underrätta den berörda lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen skall underrätta arbetstagaren om detta i förväg. Gäller underrättelsen uppsägning skall den lämnas minst två veckor i förväg. Gäller den avskedande skall den lämnas minst en vecka i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. En arbetsgivare som ger en arbetstagare besked om att en tidsbegränsad anställning skall upphöra skall samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning skall enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år skall arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg. En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009/12/08


Kontakta personalekonomi.se