Avskedande

En arbetsgivare får enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) med omedelbar verkan avskeda en anställd som grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och en anställd får med omedelbar verkan frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

Omständigheter som kan leda till ett avskedande av en anställd från arbetsgivarens sida är om den anställde begått något brott såsom misshandel eller bedrägeri. Avskedande får dock inte enbart grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader innan underrättelse eller avskedande.

Ett avskedande från arbetsgivarens sida skall enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) vara skriftligt och arbetsgivaren skall ange vad arbetstagaren skall göra om han vill ogiltigförklara avskedandet eller yrka skadestånd. En arbetsgivare är på arbetstagarens begäran skyldig att skriftligen uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Ett besked om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personligen men om det inte är skäligt får besked om avskedande skickas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. Avskedande antas ske när arbetstagaren får del av beskedet om avskedande, om arbetstagaren får brev antas delgivning skett tio dagar efter postning och om arbetstagaren har semester antas delgivning skett när semestern upphör.

Vid avsked skall arbetstagaren och arbetstagarens arbetstagarorganisation varslas eller informeras minst en vecka före det att anställningen upphör. Vid avsked tillämpas ingen uppsägningstid utan anställningen upphör omedelbart när arbetstagaren har mottagit beskedet om avsked. Då arbetstagaren och fackföreningen måste varslas en vecka innan ett avskedande så tar det minst en vecka innan den anställde lämnar arbetsgivaren.

Gratis mall för besked om avsked

Uppdaterad: 2015-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se