Minderåriga som arbetar

Minderåriga är enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) de personer som ännu inte fyllt 18 år och minderåriga får endast under begränsning anlitas för att utföra arbete.

En minderårig som har fyllt 13 år får anlitas till att utföra lätt arbete som inte kan inverka skadligt på den minderårigas hälsa, utveckling eller skolgång enligt arbetsmiljölagen (1977:1160). En minderårig som under ett kalendår inte har fyllt 16 år eller ännu inte fullgjort sin skolplikt får inte som arbetstagare eller på annat sätt anlitas till att utföra annat arbete än lätt arbete.

En minderårig får enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) inte anlitas till eller utföra arbete på sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.

Den som anlitar en minderårig skall enligt AFS 1996:01 se till att arbetet sker under ledning och tillsyn av lämplig person samt försäkra sig om att det finns tillfredsställande rutiner för hur minderåriga skall introduceras och handledas. Den minderårige skall ha genomgått den utbildning och ha tillgodogjort sig den instruktion och fått de upplysningar om det aktuella arbetet som behövs från skyddssynpunkt och med hänsyn till den minderåriges ålder och mognad.

När en minderårig som fullgjort sin skolplikt och fyller minst 16 år under kalenderåret anlitas till arbete som arbetstagare gäller följande särskilda arbetstidsbestämmelser enligt AFS 1996:01:
1 Arbetet får totalt omfatta högst åtta timmar per dag och 40 timmar i veckan.
2 Tiden mellan klockan 22.00 och klockan 06.00 eller tiden mellan klockan 23.00 och klockan 07.00 skall vara fri från arbete.
3 Den minderårige skall varje dygn ha minst tolv timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila.
4 Den minderårige skall ha en sammanhängande ledighet från arbetet under varje period om sju dagar (veckovila). Så långt det är möjligt skall ledigheten omfatta två sammanhängande dagar och vara förlagd till veckoslut. Veckovilan får inte understiga 36 timmar.

När en minderårig anlitas till arbete som arbetstagare före det kalenderår då han eller hon fyller 16 år eller innan skolplikten är fullgjord gäller följande särskilda bestämmelser enligt AFS 1996:01:
1 Arbetet skall ordnas så att det är enkelt och ofarligt.
2 Arbetet får totalt omfatta högst två timmar per skoldag och tolv timmar i veckan. På skolfria dagar får arbetstiden inte överstiga sju timmar per dag. Arbete som utförs under sammanhängande skolfri tid som är minst en vecka får dock omfatta upp till 35 timmar i veckan eller för den som fyllt 15 år 40 timmar i veckan och högst 8 timmar per dag.
3 Arbetet får inte utföras mellan klockan 20.00 och klockan 06.00.
4 Den minderårige skall varje dygn ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila.
5 Den minderårige skall ha en sammanhängande ledighet från arbete under varje period om sju dagar (veckovila). Så långt det är möjligt skall ledigheten omfatta två sammanhängande dagar och vara förlagd till veckoslut. Veckovilan får inte understiga 36 timmar. Den skall förläggas till tid som är fri från schemalagd undervisning.
6 Den minderårige skall ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet från arbete varje kalenderår. Ledigheten skall förläggas till tid som är fri från schemalagd undervisning.
7 Vårdnadshavare skall ha givit sitt tillstånd till arbetet. För arbete på skoldag före skolans början och efter skolans slut skall dessutom skolledningen ha givit tillstånd om det gäller mer än fem skoldagar under en termin.

Enligt AFS 1996:01 är följande arbetsuppgifter riskfyllda och förbjudna att utföra för en minderårig:
* bergarbete
* arbete där rasrisk finns
* arbete på hög höjd
* lastning och lossning av fartyg
* vårdarbete
* våldsfarligt arbete
* arbete med djur
* arbete med traktorer, motorredskap, fordon
* arbete med maskinellt drivna lyftanordningar, linbanor eller transportörer
* arbete med maskinellt drivna tekniska anordningar, vektyg
* tillsyns-, underhålls- och reparationsarbete
* arbete med farliga ämnen
* starkt styrt arbete

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009/12/08


Kontakta personalekonomi.se