Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (1977:1160) syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö hos arbetsgivare.

Arbetsmiljön skall enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället, vid fartygsarbete skall arbetsmiljön också vara tillfredställande med hänsyn till sjösäkerhetens krav.

Arbetsförhållandena skall enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) anpassas till människors olika förutsättningar och arbetstagare skall ges möjlighet att påverka arbetssituationen. Arbetstagare skall inte utsättas för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbete skall utföras i en sund och säker miljö i arbetslokaler som är lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande. Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.

Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet. Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte nås skall personlig skyddsutrustning tillhandahållas av arbetsgivaren. Det skall på arbetsstället finnas utrymmen för personlig hygien, förtäring, vila och första hjälpen.

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) skall arbetsgivare och arbetstagare samverka för att uppnå god arbetsmiljö. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren måste ge arbetstagarna tillräcklig utbildning och inte ge arbetstagare som saknar tillräckliga instruktioner tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

En minderårig (ej fyllda 18 år) som inte fullgjort sin skolplikt eller inte under kalenderåret fyller minst 16 år får enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) inte anlitas till eller utföra arbete. En minderårig (ej fyllda 18 år) som fyllt 13 år får anlitas till eller utföra lätt arbete som inte är av sådant slag att det kan inverka skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång. En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.

Arbetsgivare och arbetstagare skall enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. På ett arbetsställe med minst fem arbetstagare ska det bland arbetstagarna enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud). Skyddsombud ska utses även på ett annat arbetsställe, om arbetsförhållandena kräver det. Finns det fler en ett skyddsombud skall ett huvudskyddsombud utses som skall samordna skyddsombudens verksamhet. Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, om skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för tillfredställande arbetsmiljö skall begäran göras hos arbetsgivaren.

På ett arbetsställe med minst femtio arbetstagare ska det enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) finnas en skyddskommitté sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. En skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställen med mindre antal arbetstagare, om det begärs av arbetstagarna. Skyddskommittén skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2015/12/11


Kontakta personalekonomi.se