Arbetsrätt

Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen (1998:204) gäller för personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige eller använder sig av utrustning för behandling av personuppgifter som finns i Sverige.

Rast, paus, dygnsvila och veckovila

Anställd personal har enligt arbetstidslagen (1982:673) rätt till raster, pauser, dygnsvila och veckovila i enlighet med särskilda bestämmelser.

Semesterlagen

Arbetstagare har rätt till semesterledighet, semesterlön och semesterersättning enligt semesterlagen (1977:480). Bestämmelser i avtal som inskränker arbetstagares rättigheter enligt semesterlagen (1977:480) är ogiltiga men avvikelser från vissa paragrafer får göras i kollektivavtal.

Semesterlönegrundande och semestergrundande frånvaro

Semesterlönegrundande och semestergrundande frånvaro är frånvaro som berättigar en anställd till att erhålla semesterlön och betalda semesterdagar avseende frånvarodagarna.Semesterrätt, semesterdagar och semesterdaglön

En anställd har en semesterrätt att under semesteråret ta ut semesterledighet under ett visst antal semesterdagar med semesterlön i förhållande till hur länge den anställde har arbetat hos arbetsgivaren under intjänandeåret.

Sjuklönelagen

En arbetstagare har enligt lagen om sjuklön (1991:1047) eller sjuklönelagen rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner under en viss tid vid sjukdom. Bestämmelser i avtal som inskränker arbetstagares rättigheter enligt sjuklönelagen (1991:1047) är ogiltiga men avvikelser från vissa paragrafer får göras i kollektivavtal.

Skyddsombud och skyddskommitté

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) skall det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud på ett arbetsställe där minst 5 arbetstagare sysselsätts. På ett arbetsställe där minst 50 arbetstagare sysselsätts skall det finnas en skyddskommité bestående av arbetstagare.

Studieledighetslagen

En arbetstagare i allmän eller enskild tjänst har rätt till behövlig ledighet från anställning för utbildning enligt studieledighetslagen (1974:981).Turordning och företrädesrätt till återanställning

Vid uppsägning av arbetsgivaren på grund av arbetsbrist skall bestämmelserna om turordning och företrädesrätt till återanställning i lagen om anställningsskydd (1982:80) tillämpas.

Uppsägning och uppsägningstid

En arbetsgivare har enligt lagen om anställningskydd (1982:80) rätt att säga upp personal om det finns en saklig grund för uppsägningen. Vid en uppsägning från arbetsgivarens sida tillämpas alltid en uppsägningstid om minst 1 månad.

Föregående | Sida: 2 av 2 |