Särskild löneskatt på pensionskostnader och vissa förvärvsinkomster

Det finns två olika former av av särskild löneskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF). Särskild löneskatt är en statlig skatt som betalas i stället för arbetsgivaravgift eller egenavgift.

Den särskilda löneskatten som skall betalas på pensionskostnader och vissa förvärvsinkomster uppgick till 24,26 % av skatteunderlaget under år 2021/2022.

Enligt lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader (1991:687) skall den som har utfäst en tjänstepension betala en särskild löneskatt till staten om 24,26 % (år 2021/2022) på pensionskostnaden. Beskattningsunderlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader utgörs av summan av nedanstående poster enligt lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader (1991:687):

+ avgift för tjänstepensionsförsäkring
+ avsättning till pensionsstiftelse
+ ökning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner
+ utbetalda pensioner som inte utgår enligt lag eller på grund av tjänstepensionsförsäkring
+ utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse
+ överföring eller betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt ett sådant avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren för avdragsrätt i inkomstskattelagen (1999:1229)
- gottgörelse från pensionsstiftelse
- ersättning enligt avtal om tjänstepension från ett sådant utländskt tjänstepensionsinstitut som avses i 28 kap. 3 § inkomstskattelagen
- minskning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner
- 85 procent av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner vid beskattningsårets ingång multiplicerad med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret
- erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse
- negativt belopp som föregående beskattningsår uppkommit vid tillämpning av denna paragraf

Den särskilda löneskatten på pensionskostnader skall redovisas i inkomstdeklarationen för den fysiska eller juridiska person som haft pensionskostnaderna. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader är en skattemässigt avdragsgill kostnad i den mån pensionskostnaden är skattemässigt avdragsgill. När pensioner betalas ut så behöver inte utbetalaren betala någon arbetsgivaravgift då särskild löneskatt redan har betalats av den som har haft pensionskostnaderna.

Enligt lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall särskild löneskatt om 24,26 % (år 2021/2022) betalas till staten på

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,
2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kommuner och Landsting,
3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,
5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst,
6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

En fysisk person eller ett dödsbo skall betala särskild löneskatt om 24,26 % (år 2021/2022) till staten på inkomst av passiv näringsverksamhet i Sverige, på ersättning som utges enligt avtalsgruppsjukförsäkring till den del ersättningen inte utgör kompensation för mistad inkomst. Om en fysisk person har avlidit under året skall särskild löneskatt betalas med 24,26 % (år 2021/2022) på inkomst av näringsverksamhet i stället för egenavgift.

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall inte betalas om skatteunderlaget understiger 1 000 kronor under ett år enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Skatteunderlaget för särskild löneskatt och den särskilda löneskatten på vissa förvärvsinkomster skall redovisas antingen i arbetsgivardeklaration eller i inkomstdeklaration beroende på vilken typ av förvärvsinkomst det handlar om.

Arbetsgivare som lämnar bidrag till vinstandelsstiftelse eller som betalar ut ersättningar enligt vissa kollektiva försäkringar med mera skall redovisa skatteunderlag och särskild löneskatt i arbetsgivardeklaration.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2022-01-03


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se