Skatt vid arbete utomlands, utsänd av arbetsgivare

Den som är anställd av en svensk arbetsgivare och obegränsat skattskyldig i Sverige men som har blivit utsänd för arbete utomlands är under vissa förutsättningar inte skattskyldig i Sverige om vistelsen varar i mer än 6 månader enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

En fysisk person skall normalt betala skatt i det land där han är anställd och där han utför sitt arbete. Den som är anställd av en svensk arbetsgivare för arbete i Sverige skall normalt betala skatt i sverige och den som är anställd av en norsk arbetsgivare för arbete i Norge skall normalt betala skatt i Norge.

Enligt inkomstskattelagen skall en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige beskattas för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Obegränsat skattskyldig i Sverige är den som är bosatt i Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige eller den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt i Sverige enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader är enligt inkomstskattelagen (1999:1229) inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land är den skattskyldige enligt inkomstskattelagen (1999:1229) inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. Ettårsregeln gäller inte heller för uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

Tidsperioden för sexmånadersregeln och ettårsregeln får inkludera kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag och liknande som inte infaller i början eller slutet av utlandsvistelsen och som inte varar längre än 6 dagar per varje hel månad eller 72 dagar under ett anställningsår.

Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte för anställning ombord på svenskt, danskt eller norskt luftfartyg. Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte heller för anställning ombord på fartyg.

En anställd som har blivit utsänd för arbete till ett land utanför Sverige och som skall betala skatt i arbetslandet skall ansöka om beslut från Skatteverket att skatteavdrag inte skall göras i Sverige (jämkning). Arbetsgivaren måste ha det här beslutet från Skatteverket innan arbetsgivaren kan upphöra att göra skatteavdrag från den anställdes lön.

En svensk arbetsgivare skall enligt socialavgiftslagen (2000:980) betala arbetsgivaravgifter på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige och arbete i utlandet till en person som när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater.

Huvudregeln är att en anställd omfattas av socialförsäkringen i det land där han arbetar oavsett var han bor. En anställd som är utsänd för arbete utomlands kan fortsätta att vara socialförsäkrad i Sverige om han begär intyg E 101 från Försäkringskassan i Sverige. I Sverige är det Försäkringskassan som beslutar var en viss person skall vara socialt försäkrad. En anställd kan dock inte vara socialt försäkrad i Sverige vid arbete utomland under en längre period än 12 månader om inte arbetsgivaren begär förlängning.

För anställda som är begränsat skattskyldiga gäller att inkomst av anställning i utlandet är skattebefriad i Sverige utan beslut om jämkning. Arbetsgivaren skall inte göra något avdrag för preliminär inkomstskatt avseende begränsat skattskyldiga som arbetar i utlandet. Begränsat skattskyldiga som arbetar utomlands omfattas inte av den svenska socialförsäkringen och därför skall inte arbetsgivaravgifter betalas på ersättning till begränsat skattskyldiga som arbetar utomlands.

Följande personer är enligt inkomstskattelagen (1999:1229) begränsat skattskyldiga:
1. Den som inte är obegränsat skattskyldig.
2. Den som tillhör en utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat i Sverige eller i övrigt ingår i beskickningens eller konsulatets personal. Detta gäller dock bara den som inte är svensk medborgare och var begränsat skattskyldig när han kom att tillhöra beskickningen eller konsulatet eller dess personal.
3. Make och barn under 18 år till en sådan person som avses i 2, om maken eller barnet bor hos denne och inte är svensk medborgare.
4. Den som är personlig tjänare hos en sådan person som avses i 2, om han bor hos denne och inte är svensk medborgare.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se