Uppsägning och uppsägningstid

En arbetsgivare har enligt lagen om anställningskydd (1982:80) rätt att säga upp personal om det finns en saklig grund för uppsägningen. Vid en uppsägning från arbetsgivarens sida tillämpas alltid en uppsägningstid om minst 1 månad.

En anställd person har alltid rätt att säga upp sig från en anställning hos en arbetsgivare utan att det finns någon saklig grund men då tillämpas alltid en uppsägningstid om 1 månad men en anställd kan ha rätt till en längre uppsägningstid.

En uppsägning från arbetsgivarens sida måste enligt lagen om anställningskydd (1982:80) vara skriftlig och sakligt grundad. Saklig grund för en uppsägning är på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Med arbetsbrist menas att det inte längre finns tillräckligt med arbetsuppgifter för all anställd personal. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns det regler om turordning och företrädesrätt till återanställning som måste följas av arbetsgivaren.

Personliga skäl innebär att den anställde har misskött sig på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan säga upp en arbetstagare om arbetstagaren inte följer instruktioner, har svårt att samarbeta med andra på företaget, har upprepad ogiltig frånvaro, bedriver konkurrerande verksamhet eller har begått brott såsom misshandel eller bedrägeri. Vid uppsägning på grund av personliga skäl måste arbetstagaren och facket informeras 14 dagar innan dagen för uppsägning och förhandlingar med facket kan göra att en uppsägning drar ut på tiden. Uppsägningstiden är därmed som minst 2 veckor vid uppsägning på grund av personliga skäl. Uppsägning på grund av personliga skäl får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader innan underrättelse eller uppsägning.

En uppsägning från arbetsgivaren måste vara skriftlig och överlämnas personligen, i undantagsfall har arbetsgivaren möjlighet att skicka en uppsägning i rekommenderat brev till den anställde men då räknas denne mottagit beskedet 10 dagar efter att en uppsägning är skickad.

En arbetstagare som har blivit uppsagd har enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från förmåner avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning.

Vid uppsägning tillämpas alltid en uppsägningstid. Den uppsägningstid som tillämpas beror antingen på bestämmelser i kollektivavtal eller bestämmelser i lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) så har arbetsgivaren och arbetstagaren en minsta uppsägningstid om 1 månad. Reglerna för uppsägningstid är dock inte ömsesidiga utan till fördel för arbetstagaren. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid som är längre än 1 månad om denne har arbetat hos arbetsgivaren i mer än 2 år. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av:

- två månader, om anställningstiden varit minst två år men kortare än fyra år,
- tre månader, om anställningstiden varit minst fyra år men kortare än sex år,
- fyra månader, om anställningstiden varit minst sex år men kortare än åtta år,
- fem månader, om anställningstiden varit minst åtta år men kortare än tio år, och
- sex månader, om anställningstiden varit minst tio år.

Om arbetstagaren själv säger upp sig eller blir uppsagd av arbetsgivaren kan denne alltså välja en uppsägningstid om 1 månad om det är önskvärt eller så kan den anställde välja en längre uppsägningstid beroende på hur länge denne har arbetat på företaget.

Gratis mall för uppsägningsbesked vid arbetsbrist
Gratis mall för uppsägningsbesked på grund av personliga skäl

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2013/06/07


Kontakta personalekonomi.se