Skyddsombud och skyddskommitté

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) skall det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud på ett arbetsställe där minst 5 arbetstagare sysselsätts. På ett arbetsställe där minst 50 arbetstagare sysselsätts skall det finnas en skyddskommité bestående av arbetstagare.

Skyddsombud och medlemmar i en skyddskommité skall enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) utses av den lokala arbetsorganisationen eller av arbetstagarna om det inte finns en lokal arbetstagarorganisation. Finns det mer än ett skyddsombud på ett arbetsställe skall ett av skyddsombuden utses till huvudskyddsombud som har till uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet. Skyddsombud får inte hindras att fullgöra sina uppgifter.

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall och delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område. Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning.

Skyddskommittén skall enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. En skyddskommitté på fartyg skall vidare vaka över att fartyget har den bemanning som det skall ha enligt beslut eller föreskrifter. I skyddskommittén skall behandlas frågor om
1. företagshälsovård,
2. handlingsplaner
3. planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation,
4. planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall,
5. upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön,
6. arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009/12/08


Kontakta personalekonomi.se