Studieledighetslagen

En arbetstagare i allmän eller enskild tjänst har rätt till behövlig ledighet från anställning för utbildning enligt studieledighetslagen (1974:981).

Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare enligt studieledighetslagen (1974:981) som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Arbetstagare som vill deltaga i utbildning vilken till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor har alltid rätt till ledighet för utbildning.

Vill arbetsgivaren uppskjuta ledigheten skall han enligt studieledighetslagen (1974:981) genast underrätta arbetstagaren, och i förekommande fall även arbetstagarorganisationen om kollektivavtal finns, om uppskovet och skälen för detta.

Har arbetstagare ej fått påbörja sin ledighet inom två år efter det att framställning gjordes, har han rätt enligt studieledighetslagen (1974:981) att påkalla domstols prövning av frågan om ledighetens förläggning.

Arbetstagare som har åtnjutit ledighet skall enligt studieledighetslagen (1974:981), när han återgår i arbete, vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft ledighet.

Uppdaterad: 2009-12-08


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se