Studieledighet och ledighet för utbildning vid löneregistrering med exempel

En anställd som har arbetat tillräckligt länge hos arbetsgivaren har enligt studieledighetslagen (1974:981) efter ansökan hos arbetsgivaren rätt till ledighet från arbetet för att undergå utbildning.

Den finns i studieledighetslagen (1974:981) inga krav på den typ av utbildning som ger rätt till ledighet och inte heller någon tidsgräns för ledigheten. När studieledigheten är över har den anställde rätt att återgå till sitt arbete hos arbetsgivaren.

För att få rätt till ledighet för utbildning enligt studieledighetslagen (1974:981) måste en arbetstagare vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de senaste två åren. En anställd har dock från och med första anställningsdagen rätt till ledighet för utbildning som till väsentlig del avser fackliga frågor.

En anställd som vill vara ledig från arbetet för utbildning skall ansöka om ledighet hos arbetsgivaren innan det att ledigheten väntas påbörjas. En ansökan om ledighet skall lämpligast göras med en skriftlig ledighetsansökan som den anställde fyller i och lämnar till arbetsgivaren. I denna ledighetsansökan skall datumet för ledighetens början och slut anges samt att ledighet söks för utbildning.

En arbetsgivare som har fått en ledighetsansökan angående utbildning måste bevilja en sådan ansökan om kraven enligt studieledighetslagen (1974:981) är uppfyllda men har rätt att skjuta upp ledigheten till en senare tid än vad arbetstagaren har begärt. Om arbetsgivaren vill uppskjuta ledigheten skall arbetstagaren och eventuellt den lokala arbetstagorganisationen genast underrättas om uppskovet och skälen för detta. Om arbetsgivaren vill att ledigheten skall påbörjas senare än 6 månader från den tidpunkt då arbetstagaren har begärt ledighett måste den lokala arbetstagarorganisationen lämna sitt samtycke till detta beslut.

Om flera arbetstagare inte kan få ledighet för utbildning samtidigt har den som skall ha facklig utbildning företräde i första hand och i andra hand har arbetstagare som ej har utbildning motsvarande nioårig grundskola företräde enligt studieledighetslagen (1974:981). En anställd som inte har fått ledighet för utbildning inom två från det att en ledighetansökan gjordes har rätt att pröva rätten till ledighet i domstol.

En arbetstagare som avbryter sin utbildning i förtid har enligt studieledighetslagen (1974:981) rätt att återgå till arbetet men måste då underrätta arbetsgivaren om detta. Arbetsgivaren är skyldig att låta en anställd som avbryter utbildningen i förtid att återgå till arbetet två veckor eller, om ledigheten varat i minst ett år, en månad efter att underrättelsen mottogs.

En arbetstagare som har varit tjänsteledig för utbildning enligt studieledighetslagen (1974:981) skall när han återgår till arbetet vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning när det gäller arbetsförhållanden och anställningsvillkor som han hade innan studieledigheten.

En anställd som är ledig för utbildning skall normalt inte erhålla någon ersättning från arbetsgivaren under studieledigheten och frånvarotiden är inte semesterlönegrundande.

Vid löneregistreringen registreras studieledighet olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Ledighet för utbildning för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp. Ledighet för utbildning för en timavlönad registreras genom att ledigheten registreras med kvantitet. Bruttolöneavdraget vid ledighet för utbildning görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per kalendermånad: Månadslönen
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön * 12)/(52 * veckoarbetstid)

Exempel: studieledighet för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen är tjänstledig för utbildning och har så varit under hela oktober månad år 2009. Löneavdraget görs per kalendermånad med 25 000 SEK och bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
193 Tjänstledig hel månad, tjm -31 Kaldgr -25 000 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: studieledighet för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren är tjänstledig för utbildning och har så varit under hela oktober månad år 2009. Löneavdraget görs per kalendermånad med 25 000 SEK och bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
278 Tjänstledig hel månad, koll -31 Kaldgr -25 000 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: studieledighet för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren är tjänstledig för utbildning och har så varit under hela oktober månad år 2009. Bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
844 Annan ej semestergr. frånvaro -176 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se