Provanställning

En provanställning är en speciell form av tidsbegränsad anställning som är tillåten enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) om prövotiden är högst 6 månader.

En provanställning är tänkt att användas av arbetsgivaren när denne vill testa eller pröva om en viss person passar för jobbet och/eller passar in på arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att en provanställning skall övergå i en tillsvidareanställning så måste besked lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning skall underrätta arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisation som den anställde tillhör om detta minst två veckor i förväg.

En provanställning får enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) vara maximalt 6 månader och en arbetsgivare får inte teckna flera anställningsavtal om provanställning med en anställd om den sammanlagda provanställningstiden överstiger 6 månader.

En provanställning kan avslutas i förtid utan särskilda skäl (saklig grund ej nödvändig) och behöver inte pågå under hela provanställningstiden. En arbetsgivare som vill avsluta en provanställning i förtid måste dock informera arbetstagaren och dennes lokala arbetstagarorganisation minst 2 veckor i förväg vilket gör att uppsägningstiden för en arbetsgivare är minst 2 veckor. En arbetstagare som vill avsluta en provanställning i förtid behöver inte varsla arbetsgivaren i förväg.

Ett anställningsavtal om provanställning kan enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) också upphöra om arbetstagaren grovt misskött sig (avsked) eller om arbetsgivaren väsentligen har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

Bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (1982:80) som gäller provanställning kan avtalas bort genom kollektivavtal varför andra regler om provanställning än de som anges i lagen om anställningsskydd (1982:80) kan gälla för en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal.

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal om tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavtalet, skall snarast underrätta den berörda lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).

Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se