Avgiftsbestämd, premiebestämd och förmånsbestämd pensionsplan

En pensionsplan är en utfästelse från en arbetsgivare, en pensionsstiftelse eller ett försäkringsföretag att vid en viss ålder betala ut tjänstepension till de personer som ingår i pensionsplanen.

En pensionsplan kan vara avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. Pensionen i en pensionsplan bestäms och finansieras på olika sätt beroende på om pensionsplanen är avgiftsbestämd (premiebestämd) eller förmånsbestämd. Den som gör avsättningar för tjänstepension och har pensionskostnader måste betala särskild löneskatt på pensionskostnaderna och den som förvaltar tjänstepension måste betala avkastningsskatt på en schablonmässigt beräknad ränta på inkomstårets ingående avsättning för pensioner.

I en avgiftsbestämd pensionsplan bestäms den slutliga pensionen av storleken på de avgifter (premier) som avsätts, hur ofta och hur länge avgifterna sätts av, avkastningen på de förvaltade avgifterna, pensionsförvaltarens kostnader, avkastningskattens storlek och den genomsnittliga livslängden för årskullen som skall ta pension. En avgiftsbestämd pensionplan finansieras av de avgifter som sätts av till pensionsplanen och det är de försäkrade som får stå för risken eftersom pensionen påverkas av rörliga faktorer.

En avgiftsbestämd pensionsplan kan exempelvis innebära att arbetsgivaren tecknar en pensionsförsäkring för de anställda och löpande betalar in premier till den här pensionsförsäkringen varför en avgiftsbestämd pensionsplan också kallas premiebestämd pensionsplan. När arbetsgivaren tecknar en pensionsförsäkring för de anställda så har de anställda oftast själva möjligheten att välja hur de inbetalda premierna skall placeras.

En anställd som omfattas av en avgiftsbestämd pensionsplan får när denne väljer att ta ut sin pension en tjänstepension per år som motsvaras av den totala pensionsrätten dividerat med ett delningstal. Delningstalet bestäms av den förväntade återstående livslängden från och med pensionsåldern och den förväntade framtida avkastningen på de inbetalda premierna. Att hänsyn till den förväntade framtida avkastningen tas när delningstalet beräknas innebär att den som tar pension får ett förskott på den framtida avkastningen. För en avgiftsbestämd pensionsplan kan den försäkrade ofta välja att få pensionen utbetald för en begränsad tid (dock minst 5 år) eller livsvarigt från och med 55 års ålder.

Tillväxtfaktor: 1 + tillväxttakten
Delningstalet: den genomsnittliga återstående livslängden/tillväxtfaktor
Pension per år: total pensionsrätt/delningstalet
Pension per månad: total pensionsrätt/(delningstalet*12)

I en förmånsbestämd pensionsplan bestäms den slutliga pensionen av en formel med villkor som exempelvis kan basera den slutliga pensionen på antalet anställningsår, bruttolön, andra faktorer eller en kombination av faktorer. I en förmånsbestämd pensionsplan vet den försäkrade vilken pension han eller hon kommer att få då pensionen bestäms av klart definierade regler. En förmånsbestämd pensionsplan kan antingen vara värdeförsäkrad eller inte värdeförsäkrad mot framtida inflation. En förmånsbestämd pensionsplan finansieras genom att den som har utfäst pensionen gör avsättningar baserat på det försäkringstekniska nuvärdet av de framtida pensionsutbetalningarna.

En förmånsbestämd pensionsplan innebär oftast att den anställde erhåller en viss procentsats av intjänad bruttolön i pension beräknat enligt en fastställd formel. I en förmånsbestämd pensionsplan kan det finnas en valmöjlighet för den anställde att välja att ta ut tjänstepensionen från och med 55 års ålder och en möjlighet att välja en tidsbegränsad utbetalningsperiod.

En förmånsbestämd pensionsplan finansieras genom att den som har gjort utfästelser för pension gör avsättningar som motsvarar det försäkringstekniska nuvärdet av de förväntade pensionsutbetalningarna. Det försäkringstekniska nuvärdet beräknas genom att de förväntade framtida pensionsutbetalningarna för varje enskild person i pensionsplanen diskonteras med en diskonteringsränta. Finansinspektion anger riktlinjer för den högsta ränta som får användas för att diskontera framtida pensionsutbetalningar och diskonteringsräntan skall vara nominell om pensionsförmånerna inte är värdesäkrade eller real om pensionsförmånerna är värdesäkrade.

Exempel: avsättning till avgiftsbestämd pensionsplan
En arbetsgivare har valt att trygga de anställdas pension med hjälp av en avgiftsbestämd pensionsplan. Avgifterna för de anställda som är med i pensionsplanen är 4 % av bruttolönen. En anställd har en månadslön om 25 000 SEK och därför skall 1 000 SEK (25000*0,04) sättas av till pensionen varje månad. Tjänstepensionen tryggas antingen genom en avsättning i arbetsgivarens balansräkning eller genom premiebetalningar till det försäkringsföretag som administrerar pensionsförsäkringar.

Exempel: utbetalning av tjänstepension från avgiftsbestämd pensionsplan
En arbetsgivare har valt att trygga de anställdas pension med hjälp av en avgiftsbestämd pensionsplan. En anställd tar pension vid 65 års ålder och har totalt tjänat in en total tjänstepensionsförmån om 2 000 000 SEK. Den återstående livslängden för den anställde beräknas vara 15 år och den förväntade framtida avkastningen väntas vara 3,9 % per år. Den anställde skall erhålla en tjänstepension om 138 533 SEK per år (2000000/(15/1,039)) eller 11 544 SEK per månad (138533/12).

Exempel: beräkning av försäkringstekniskt nuvärde i förmånsbestämd pensionsplan
En arbetsgivare har valt att trygga de anställdas pension med hjälp av en förmånsbestämd pensionsplan. En anställd har enligt formeln i den förmånsbestämda pensionsplanen tjänat in till en tjänstepension om 4 000 SEK per månad som är värdesäkrad med hänsyn till inflationen. Den anställde är 40 år och skall ta pension 25 år senare vid 65 års ålder och den beräknade livslängden för den anställdes årskull är 80 år. Den nominella diskonteringsräntan har fastställts till 4 % och den reala diskonteringsräntan har fastställts till 2 %.

Nuvärde vid 65 års ålder: 616 765 SEK ((4000*12)*((1-(1+0,02)^-15)/0,02))
Nuvärde idag vid 40 års ålder: 375 937 (616765/(1,02^25))

Arbetsgivaren måste ha satt av 375 937 SEK i balansräkningen för den här arbetstagaren för att anses ha tryggat och fullt ut ha finansierat den anställdes framtida pension.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009/12/14


Kontakta personalekonomi.se