Övertidsersättning vid löneregistrering med exempel

Övertidsersättning betalas ut till anställda som arbetar övertid, med övertid menas arbetstid utöver den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare. Ordinarie arbetstid för en heltidsanställd är 40 timmar per arbetsvecka enligt arbetstidslagen (1982:673).

Bestämmelser om övertid finns i arbetstidslagen (1982:673), avvikande bestämmelser kan finnas i kollektivavtal och kompletterande bestämmelser kan finnas i kollektivavtal och anställningsavtal. Storleken på övertidsersättningen finns inte reglerad i lag utan övertidsersättningen avtalas i kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

Övertidsersättning utgår aldrig samtidigt som ob-tillägg utan om övertidsersättning betalas ut till en anställd så får den här personen inte något ob-tillägg. Deltidsanställda som arbetar fler timmar än ordinarie arbetstid för en heltidsanställd kan enligt kollektivavtal eller anställningsavtal ha rätt till övertidsersättning för de överskjutande timmarna.

Övertidsersättning beräknas och betalas ut per arbetad övertidstimme. Månadsavlönade tjänstemän erhåller en övertidsersättning per arbetad övertidstimme. Timavlönade och kollektivanställda arbetare erhåller övertidsersättningen som ett tillägg till den ordinarie timlönen eller den beräknade grundtimlönen vid övertidsarbete. Övertidsersättning betalas normalt ut i månaden efter intjänandemånaden.

Övertidsersättning till tjänstemän
I kollektivavtal för månadsavlönade tjänstemän görs en skillnad mellan enkel övertid och kvalificerad övertid. Enkel övertid utgörs av övertidsarbete mellan klockan 6:00 och 20:00 under helgfria vardagar eller de två första övertidstimmarna. Kvalificerad övertid utgörs av övertidsarbete mellan klockan 20:00 och 6:00 under helgfria vardagar, på helgdagar, på arbetsfria vardagar, på midsommarafton, på julafton och på nyårsafton. Kvalificerad övertid kan alternativ vara övertidsarbete efter de två första övertidstimmarna, på helgdagar, på midsommarafton, på julafton och på nyårsafton.

Övertidsersättningen per övertidstimme till månadsavlönade tjänstemän beräknas normalt enligt nedan.

Enkel övertid: heltidsmånadslönen/94
Kvalificerad övertid: heltidsmånadslönen/72

För en deltidsanställd tjänsteman måste deltidsmånadslönen räknas om till en heltidsmånadslön genom att deltidsmånadslönen divideras med sysselsättningsgraden (deltidsmånadslön/sysselsättningsgrad) när övertidsersättningen per timme beräknas. För timavlönade tjänstemän kan heltidsmånadslönen beräknas som timlönen multiplicerat med avtalstiden (timlön*avtalstiden).

I övertidsersättningen för månadsavlönade tjänstemän ingår kompensation för arbetad tid, övertidsarbete och semesterlön. Den arbetade tiden vid övertidsarbete för månadsavlönade tjänstemän utgör semesterlönegrundande arbetstid, arbetad tid och övertid.

Övertidsersättning till timavlönade arbetare
I kollektivavtal för timavlönade arbetare anges normalt att övertidsersättningen per timme skall utgå med ett procentuellt tillägg till den fasta timlönen (övertidstillägg). Övertidstillägget kan vara 50 % eller 75 % av timlönen och beräknas enligt nedan.

Övertidstillägg 50 %: timlönen*50 %
Övertidstillägg 75 %: timlönen*75 %

I övertidstillägget för timavlönade arbetare ingår kompensation för övertidsarbete och arbetstiden räknas endast som övertid (ej semesterlönegrundande arbetstid och inte heller arbetstid) eftersom den arbetade tiden registreras med timlönen. Övertidstillägget är semesterlönegrundande rörlig lön och semesterlönen på sådan rörlig lön betalas ut i sin helhet under semesteråret som semesterdaglön. Enligt semesterlagen (1977:480) utgör semesterlönen på rörlig lön 12 % av den totala rörliga ersättningen under intjänandeåret. Semesterlön som beräknas på rörlig lön måste betalas ut under semesteråret och kan inte sparas till ett senare semesterår.

Övertidsersättning till månadsavlönade arbetare
I kollektivavtal för månadsavlönade arbetare anges normalt att övertidsersättningen per timme skall utgå med ett procentuellt tillägg till den fasta grundtimlönen (övertidstillägg). Övertidstillägget kan vara 50 % eller 75 % av den beräknade grundtimlönen och beräknas enligt nedan.

Övertidstillägg 50 %: (månadslön/avtalstid)*(100 %/sysselsättningsgrad)*50 %
Övertidstillägg 75 %: (månadslön/avtalstid)*(100 %/sysselsättningsgrad)*75 %

I övertidstillägget för månadsavlönade arbetare ingår kompensation för övertidsarbete och arbetstiden räknas endast som övertid (ej semesterlönegrundande arbetstid och inte heller arbetstid) eftersom den arbetade tiden registreras med grundtimlönen. Övertidstillägget är semesterlönegrundande rörlig lön och semesterlönen på sådan rörlig lön betalas ut i sin helhet under semesteråret som semesterdaglön. Enligt semesterlagen (1977:480) utgör semesterlönen på rörlig lön 12 % av den totala rörliga ersättningen under intjänandeåret. Semesterlön som beräknas på rörlig lön måste betalas ut under semesteråret och kan inte sparas till ett senare semesterår.

Löneregistrering, skatt och pension
Vid löneregistreringen registreras övertidsersättning med kvantitet i timmar, á-pris per timme och med belopp. Beloppet för övertidsersättningen räknas som kontant bruttolön.

På beloppet för den utbetalda övertidsersättningen skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller övertidsersättningen. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt skattetabell på den utbetalda bruttolönen i enlighet med den skattetabell som gäller för den specifika personen som erhåller övertidsersättningen. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Månadslönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Övertidsersättning är normalt pensionsgrundande, Fora-grundande och grundande för viss tjänstepension, detta innebär att en viss procentsats av bruttolönen ger pensionsrätt och försäkringsrätt. Övertidsersättning kan vara grundande för fackavgift, facklig granskningsavgift och arbetstidsförkortning. En arbetstagarorganisation kan kräva att arbetsgivaren skall göra avdrag för fackföreningsavgift och eventuell facklig granskningsavgift från den anställdes nettolön och betala dessa avgifter till fackföreningen åt arbetstagaren.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för övertidsersättning redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: övertidsersättning till månadsavlönad tjänsteman
En heltidsanställd tjänsteman med en månadslön om 25 000 har under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar arbetat enkel övertid i 4 timmar och kvalificerad övertid i 2 timmar. Övertidsersättningen per enkel övertidstimme är 266 SEK (25000/94) och övertidsersättningen per kvalificerad övertidstimme är 347 SEK (25000/72). Löneregistreringen avser löneutbetalningen den 25 november och november har 168 arbetstimmar. Bruttolönen uppgår totalt till 26 758 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 6 548 SEK och en nettolön om 20 210 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
112 Övertid divisor 94 tjm 4 Tim 266 1 064 7210
111 Övertid divisor 72 tjm 2 Tim 347 694 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: övertidsersättning till timavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare med en timlön om 100 SEK har under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar arbetat övertid i 14 timmar som skall ersättas med ett övertidstillägg om 50 %. Övertidstillägget per övertidstimme är 50 SEK (100*50 %) och löneregistreringen avser löneutbetalningen den 25 november då lönen för oktober skall betalas ut. Bruttolönen uppgår totalt till 19 700 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 4 442 SEK och en nettolön om 15 258 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 190 Tim 100 19 000 7010
332 Övertid 50 % timlön 14 Tim 50 700 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: övertidsersättning till månadsavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare med en månadslön om 20 000 SEK och en avtalstid om 175 timmar har under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar arbetat övertid i 14 timmar som skall ersättas med ett övertidstillägg om 50 %. Övertidsersättningen per övertidstimme är 57 SEK ((20000/175)*(100 %/100 %)*50 %). Löneregistreringen avser löneutbetalningen den 25 november då lönen för oktober skall betalas ut. Bruttolönen uppgår totalt till 22 394 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 5 230 SEK och en nettolön om 17 164 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 20 000 7010
210 Övertid koll månadslön 50 % 14 Tim 57 798 7010
202 Grundtimlön månadslön koll 14 Tim 114 1 596 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2020-02-24


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se