Ledighet för närståendevård vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare har enligt lagen om ersättning och ledighet för närståendevård (1988:1465) rätt till ledighet från sitt arbete när han eller hon har eller skulle ha haft rätt till ersättning för närståendevård.

En förutsättning för ersättning och ledighet vid närståendevård är att vården ges i Sverige och att den sjuke omfattas av den svenska socialförsäkringen.

En person som vårdar en närstående som är svårt sjuk har enligt lagen om ersättning och ledighet för närståendevård (1988:1465) rätt till ersättning för den tid då han eller hon är ledig från arbetet. Med svårt sjuk menas sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

En närstående har rätt till ersättning vid vård av en person som enligt lagen om ersättning och ledighet för närståendevård (1988:1465) har smittats med hiv vid behandling inom den svenska sjukvården eller som har smittats av en sammanboende som har fått hiv vid behandling inom den svenska sjukvården. Ersättning för närståendevård utges med ett belopp som motsvarar vårdarens sjukpenning utan tillämpning av karensdag och kallas för närståendepenning. Närståendepenning betalas ut i högst 60 kalenderdagar för en person eller i högst 240 kalenderdagar för en person när den sjuke har hiv.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet för närståendevård skall snarast underrätta arbetsgivaren om när ledigheten skall påbörjas och hur länge ledigheten skall vara. Ett meddelande om ledighet för närståendevård bör lämpligen göras med en skriftlig ledighetsansökan. Arbetsgivaren har ingen rätt att skjuta upp tidpunkten för ledighetens början.

En arbetsgivare får inte säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund av att han eller hon utnyttjar sin rätt till ledighet för närståendevård. En arbetstagare som är ledig för närståendevård får inte missgynnas när det gäller anställningsförmåner, anställningsvillkor och omplaceringar inom företaget.

En anställd som är ledig för närståendevård skall normalt inte erhålla någon ersättning från arbetsgivaren under ledigheten och arbetstagaren får normalt närståendepenning från Försäkringskassan i samband med ledigheten. Frånvarotiden vid ledighet för närståendevård är semesterlönegrundande i 45 kalenderdagar per intjänandeår enligt semesterlagen (1977:480).

Vid löneregistreringen registreras ledighet för närståendevård olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Ledighet för närståendevård för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp. Ledighet för närståendevård för en timavlönad registreras genom att frånvaron registreras med kvantitet. Bruttolöneavdraget vid ledighet för närståendevård görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per kalendermånad: Månadslönen
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön*12)/(52*veckoarbetstid)

Exempel: ledighet för närståendevård för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen har varit ledig för närståendevård under hela oktober månad år 2009. Löneavdraget görs per kalendermånad med 25 000 SEK och bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
194 Närståendevård < 45 dgr -31 Kaldgr -25 000 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet för närståendevård för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har varit ledigt för närståendevård under hela oktober månad år 2009. Löneavdraget görs per kalendermånad med 25 000 SEK och bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
280 Närståendevård < 45 dgr -31 Kaldgr -25 000 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet för närståendevård för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har varit ledig för närståendevård under hela oktober månad år 2009. Bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
842 Annan semestergr. frånvaro -176 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se