Mertidsersättning vid löneregistrering med exempel

Mertidsersättning betalas ut till deltidsanställda arbetstagare som arbetar mertid, med mertid menas att en deltidsanställd arbetar fler timmar än vad som ingår i den ordinarie arbetstiden.

Bestämmelser om mertid finns i arbetstidslagen (1982:673) och enligt den här lagen anses all tid som överstiger den ordinarie arbetstiden för en deltidsanställd utgöra mertid. I kollektivavtal kan den mertid som överstiger den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd definieras som överskjutande mertid eller som övertid.

Bestämmelser om mertidsersättning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal och mertidsersättningen utgår normalt per arbetad mertidstimme. Mertidsersätning betalas normalt ut i månaden efter intjänandemånaden.

Mertidsersättning för tjänstemän
Mertidsersättningen per timme för deltidsanställda tjänstemän beräknas normalt som: deltidsmånadslönen/(3,5*veckoarbetstiden). Deltidsmånadslönen för en timavlönad tjänsteman beräknas som: timlönen * avtalstiden * sysselsättningsgraden.

Mertidsersättningen för tjänstemän utgör semesterlönegrundande arbetstid men inte semesterlönegrundande lön eftersom kompensation för semesterlön ingår i mertidsersättningen. Mertidsersättningen räknas om arbetad tid och mertid.

Mertidsersättning till timavlönade arbetare 
Mertidsersättningen för timavlönade arbetare utgörs normalt av timlönen och betalas ut som mertidsersättning. När mertidsersättning betalas ut till timavlönade arbetare bör man välja en
egen löneart för mertidsersätningen eftersom mertiden skall antecknas i journal enligt arbetstidslagen (1982:673). Mertidsersättning räknas som arbetad tid och mertid.

Mertidsersättning för timavlönade arbetare utgör semesterlönegrundande arbetstid och semesterlönegrundande lön. Enligt semesterlagen (1977:480) utgör semesterlönen 12 % av den totala semesterlönegrundande lönen under intjänandeåret.

Mertidsersättning till månadsavlönade arbetare
I kollektivavtal för månadsavlönade arbetare anges normalt att mertidsersättningen per timme skall utgå med ett procentuellt tillägg till den beräknade fasta grundtimlönen (mertidstillägg). Mertidstillägget är normalt 50 % av den beräknade grundtimlönen och beräknas enligt nedan.

Mertidstillägg 50 %: (månadslön/avtalstid)*(100 %/sysselsättningsgrad)*50 %

I mertidstillägget för månadsavlönade arbetare ingår kompensation för mertidsarbete och arbetstiden räknas endast som mertid (ej semesterlönegrundande arbetstid och inte heller arbetstid) eftersom den arbetade tiden registreras med grundtimlönen. Mertidstillägget är semesterlönegrundande rörlig lön och semesterlönen på sådan rörlig lön betalas ut i sin helhet under semesteråret som semesterdaglön. Enligt semesterlagen (1977:480) utgör semesterlönen på rörlig lön 12 % av den totala rörliga ersättningen under intjänandeåret. Semesterlön som beräknas på rörlig lön måste betalas ut under semesteråret och kan inte sparas till ett senare semesterår.

Löneregistering, skatt och pension
Vid löneregistreringen registreras mertidsersättning med kvantitet i timmar, á-pris per timme och med belopp. Beloppet för mertidsersättningen räknas som kontant bruttolön.

På beloppet för den utbetalda mertidsersättningen skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller mertidsersättningen. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt skattetabell på den utbetalda bruttolönen i enlighet med den skattetabell som gäller för den specifika personen som erhåller mertidsersättningen. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Månadslönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Mertidsersättning är normalt pensionsgrundande, Fora-grundande och grundande för tjänstepension vilket innebär att en viss procentsats av bruttolönen ger pensionsrätt och försäkringsrätt. Mertidsersättning är dock normalt inte pensionsgrundande på grund av dess tillfälliga natur. Mertidsersättning kan vara grundande för fackavgift, facklig granskningsavgift och arbetstidsförkortning. En arbetstagarorganisation kan kräva att arbetsgivaren skall göra avdrag för fackföreningsavgift och eventuell facklig granskningsavgift från den anställdes nettolön och betala dessa avgifter till fackföreningen åt arbetstagaren.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för mertidsersättning redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: mertidsersättning till månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en veckoarbetstid om 20 timmar och en månadslön om 15 000 SEK. Under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar har tjänstemannen arbetat mertid i 20 timmar och skall därför erhålla mertidsersättning i samband med löneutbetalningen den 25 november år 2009. Månadslönen betalas ut i samma månad som intjänande månaden och i november år 2009 är det 168 arbetstimmar eller 84 timmar för den deltidsanställda. Mertidsersättningen per timme uppgår till 214 SEK (15000/(3,5*20)) och totalt till 4280 SEK. Bruttolönen uppgår totalt till 19 280 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 4 325 SEK och en nettolön om 14 955 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 84 Tim 15 000 7210
130 Mertid för deltidsanställda 20 Tim 214 4 280 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: mertidsersättning till timavlönad arbetare
En arbetare har en veckoarbetstid om 20 timmar och en timlön om 100 SEK. Under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar har arbetaren arbetat mertid i 20 timmar och skall därför erhålla mertidsersättning i samband med löneutbetalningen den 25 november år 2009. Mertidsersättningen per timme uppgår till 100 SEK (timlönen) och den totala ersättningen till 2 000 SEK. Bruttolönen uppgår totalt till 10 800 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 1 845 SEK och en nettolön om 8 955 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 88 Tim 100 8 800 7010
313 Mertid för timavlönad 20 Tim 100 2 000 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: mertidsersättning till månadsavlönad arbetare
En arbetare har en sysselsättningsgrad om 50 %, en avtalstid om 175 timmar och en månadslön om 10 000. Under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar har arbetaren arbetat mertid i 14 timmar och skall därför erhålla ett mertidstillägg om 50 % i samband med löneutbetalningen den 25 november år 2009. Mertidstillägget per timme uppgår till 57 SEK ((10000/175)*(100 %/50 %)*50 %). Bruttolönen uppgår totalt till 12 394 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt skattetabell 31:00 med 2 311 SEK och en nettolön om 10 083 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 88 Tim 10 000 7010
219 Mertid koll månadslön 50 % 14 Tim 57 798 7010
202 Grundtimlön månadslön koll 14 Tim 114 1 569 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se