Löneväxling

Löneväxling innebär att en anställd byter kontant bruttolön mot en skattefri eller en skattepliktig förmån utan att kostnaderna avseende den anställde ökar för arbetsgivaren.

En löneväxling skall helst inte innebära att arbetsgivaren får ökade kostnader för lön, förmåner och arbetsgivaravgifter jämfört med kostnaderna för den anställde innan löneväxlingen. En löneväxling innebär dock ofta ökade administrationskostnader eftersom förmåner skall anskaffas, värderas, hanteras i löneregistreringen och bokföras.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal måste innan en löneväxling görs kontrollera att det inte finns några hinder eller begränsningar för en löneväxling i kollektivavtalet.

När en löneväxling skall genomföras för en anställd är det viktigt för arbetsgivaren att upprätta ett skriftligt avtal med den anställde där villkoren för löneväxlingen framgår. I avtalet för löneväxling är det viktigt att ange avtalets längd, vilken bruttolön som skall reduceras, på vilken lön framtida löneökningar skall beräknas. I avtalet för löneväxling bör det framgå hur sjuklön, semesterlön och övertidsersättning skall beräknas med hänsyn tagen till löneväxlingen. I avtalet för löneväxlingen måste det finnas bestämmelser för hur löneväxlingen skall hanteras när den anställde slutar, när avtalet upphör i förtid, vid sjukdom, vid föräldraledighet och vid annan typ av ledighet. Andra aspekter som är viktiga att avtala om är hur löneväxlingen skall hanteras om utgifterna för förmånerna förändras eller om förmånsvärdet förändras.

En löneväxling kan innebära att kontant bruttolön växlas mot skattefria eller skattepliktiga förmåner. Om kontant bruttolön byts mot skattepliktiga förmåner så måste förmånsvärdet för de skattepliktiga förmånerna tas upp på lönebeskedet och i arbetsgivardeklarationen, skattepliktiga förmåner beskattas som vanlig lön. En skattefri förmån behöver inte tas upp på lönebeskedet och inte heller redovisas i arbetsgivardeklarationen.

En skattefri förmån som enligt kraven för att få vara skattefri inte får bytas mot kontanter, exempelvis personalvårdsförmåner, kan inte ingå som en skattefri förmån i en löneväxling utan utgör i så fall en skattepliktig förmån.

En löneväxling registreras i löneregistreringen på så sätt att ett bruttolöneavdrag görs från den bruttolön som skall reduceras i enlighet med avtalet för löneväxlingen och att eventuell skattepliktig förmån registreras i lönebeskedet för den anställde. De flesta förmåner är skattepliktiga och skattepliktiga förmåner skall enligt huvudregeln beskattas som vanlig lön till marknadsvärdet av förmånen. Ett bruttolöneavdrag innebär inte att skattepliktiga förmåner blir skattefria.

En anställd som genomför en löneväxling får försämrade sociala förmåner i form av reducerad sjukpenning, tjänstepension, semesterlön och föräldrapenning eftersom den kontanta bruttolönen minskar och att förmåner inte utgör underlag för dessa sociala förmåner. Ett företag som genomför en löneväxling får lägre personalkostnader, högre kostnader för de förmåner som ingår i löneväxlingen och högre administrationskostnader för att hantera löneväxlingen.

Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se