Löneutmätning, existensminimum och förbehållsbelopp vid löneregistrering med exempel

Kronofogdemyndigheten kan efter ansökan från en eller flera borgenär(er) driva in obetalda skulder genom att tillämpa löneutmätning. Löneutmätning innebär att arbetsgivaren skall göra avdrag från den anställdes lön och betala det avdragna beloppet till kronofogden.

Enligt utsökningsbalken (1981:774) är det kronofogdemyndigheten som skall verkställa utmätning i mål som innefattar en betalningsskyldighet från en gäldenär till en borgenär. En löneutmätning innebär att en förfallen fordran skall återbetalas med gäldenärens lön.

En löneutmätning brukar föregås av en löneförfrågan som skickas till arbetsgivaren från kronofogden. Arbetsgivaren är skyldig att fylla i och till kronofogdemyndigheten skicka denna löneförfrågan med uppgifter om den anställdes lön och förmåner med mera.

När kronofogdemyndigheten har erhållit ifylld löneförfrågan från arbetsgivaren och försäkrat sig om att personen som är föremål för löneutmätning fortfarande arbetar kvar hos arbetsgivaren så skickas ett utmätningsbesked ut till arbetsgivaren. I utmätningsbeskedet framgår det hur mycket av den anställdes lön som skall mätas ut varje månad och vilket förbehållsbelopp som gäller. Förbehållsbeloppet utgör det existensminimum som den anställde har rätt att behålla av nettolönen för sin försörjningsplikt och av detta belopp får ingen utmätning göras.

Utmätning får enligt utsökningsbalken (1981:774) göras av kontant lön, pension eller livränta, sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och skattepliktiga kostnadsersättningar. Vid utmätning av lön skall en viss företrädesordning tillämpas enligt utsökningsbalken (1981:774) vilket innebär att följande fordringar har företräde framför utmätning av lön:

1. fordran som avser underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken och föräldrabalken,
2. konkursbos fordran på gäldenärens lön enligt 3 kap. 4 § konkurslagen (1987:672), om lönen innehållits under konkursen,
3. fordran som avses i 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
4. avdrag för preliminär skatt

En arbetsgivare som har fått ett utmätningsbesked från kronofogden skall i enlighet med företrädesordningen först göra avdrag från bruttolönen med den anställdes preliminärskatt och sedan av den kontanta nettolönen göra avdrag för det utmätta beloppet i den mån det inte inkräktar på förbehållsbeloppet. Efter att preliminärskatten och löneutmätningsbeloppet har dragits av från den kontanta bruttolönen skall den anställde minst ha kvar en kontant nettolön som motsvarar förbehållsbeloppet. Nettlöneavdrag för utgifter som avser den anställdes privata kostnader görs efter det att utmätt belopp har dragits av.

Efter det att löneutbetalningen har genomförts så skall det avdragna beloppet avseende löneutmätningen fortast möjligt betalas till kronofogden i enlighet med vad som framgår av utmätningsbeskedet. Om arbetsgivaren inte gör avdrag för löneutmätningen eller missar att betala in avdraget belopp till kronofogden kan utmätning göras hos arbetsgivaren. En arbetsgivare som tillfälligt eller permanent inte kan göra något avdrag för löneutmätningen är skyldig att underrätta kronofogden om detta.

Exempel: löneutmätning för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 988 SEK och arbetsgivaren har även köpt DVD-skivor till den anställde för 500 SEK inklusive moms som inte bokförts som kostnad och som skall dras av från den anställdes lön.

Enligt ett utmätningsbesked från från kronofogdemyndigheten skall 7 000 SEK mätas ut från den anställdes lön varje månad och förhållsbeloppet uppgår till 10 000 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
916 Utmätning av lön -7000 2750
990 Övriga avdrag "DVD-skivor" -500 2790

Tjänstemannen får efter avdrag för preliminärskatt, löneutmätning och nettolöneavdrag för DVD-skivorna behålla en nettolön om 11 512 SEK (25000-5988-7000-500) som överstiger förbehållsbeloppet med 1 512 SEK (11512-10000).

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2012-02-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se