Löner och andra ersättningar för arbete

Löner och andra ersättningar för arbete utgör fasta och rörliga ersättningar som en arbetsgivare betalar till sina anställda som kompensation för det arbete som de utför åt arbetsgivaren.

Bestämmelser om miniminivåer för löner och andra ersättningar för arbete finns i kollektivavtal och en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal måste minst erbjuda sina anställda den minimilön som anges i kollektivavtalet. Den lön och de andra ersättningar för arbete som arbetsgivaren och den anställde har kommit överens om framgår av det anställningsavtal som skrivits mellan arbetsgivaren och den anställde.

En anställd kan enligt anställningsavtalet erhålla fast ersättning i form av en månadslön eller en timlön. En månadslön innebär att den anställde får en viss fast ersättning per månad oberoende av hur många arbetsdagar eller arbetstimmar det är under den här månaden. En timlön innebär att den anställde får en viss fast ersättning per arbetad timme vilket innebär att månadslönen under en månad kan skilja sig från månadslönen en annan månad.

En anställd kan enligt anställningsavtalet erhålla en rörlig ersättning som baserar sig på någon form av prestation av den anställde själv eller den anställde tillsammans med andra arbetstagare i grupp. Exempel på rörliga ersättningar är provision, ackord och bonus. Anställda får även ersättning för jourtid, obekväm arbetstid, beredskapstid, mertid och övertid med mera.

En anställd som slutar arbeta för arbetsgivaren erhåller en slutlön där intjänad semesterersättning ingår och eventuellt även ett avgångsvederlag. Om arbetsgivaren har valt att trygga de anställdas tjänstepension genom egna avsättningar till pension blir arbetsgivaren även tvungen att betala ut tjänstepension till de anställda som har slutat och gått i pension.

Utbetald lön är i normalfallet semesterlönegrundande och när utbetald lön är semesterlönegrundande så uppstår det en semesterskuld redan vid löneutbetalningstillfället som vanligtvis bokförs i samband med att löneutbetalningen bokförs.

Månadsavlönad personal får normalt sin semesterlön utbetald enligt "sammalöneprincipen" som innebär att de behåller sin månadslön och får ett semestertillägg utbetalt under semesterledigheten. Timavlönad personal får vanligtvis sin semesterlön utbetald som semesterdaglön per uttagen semesterdag under semesterledigheten och denna semesterdaglön beräknas som en procentsats multiplicerad med den semestergrundande lönen under intjänandeåret dividerat med antalet betalda semesterdagar. Semesterlön som avser rörliga ersättningar betalas också ut som semesterdaglön men den här intjänade semesterlönen får inte sparas till ett senare semesterår.

En arbetsgivare som betalar ut lön och andra ersättningar för arbete måste normalt betala sociala avgifter och göra avdrag för preliminärskatt avseende den utbetalda ersättningen. Sociala avgifter och avdragen preliminärskatt skall redovisas i arbetsgivardeklarationen och betalas till Skatteverket. Redovisningen och betalningen av sociala avgifter och preliminärskatt för de anställda baseras på kontantprincipen vilket innebär att det är den utbetalda ersättningen som utgör underlag för beräkningen av sociala avgifter och preliminärskatt. Vilka sociala avgifter och vilken preliminärskatt som skall dras av från lönen beror på vem den anställde är och var den anställde är bosatt.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se