Kompensationstidsersättning vid löneregistrering med exempel

En arbetsgivare kan i vissa fall i enlighet med kollektivavtal eller anställningsavtal kompensera anställda för övertidsarbete eller mertidsarbete med kompensationstidsersättning om den anställde önskar det.

Kompensationstidsersättning innebär att den anställde vid övertidsarbete eller mertidsarbete får sätta av kompensationstid till ett konto för kompensationstid, de timmar som har sparats på det här kontot får sedan av den anställde disponeras som betald ledig tid eller tas ut i pengar.

I arbetstidslagen (1982:673) anges det att arbetstagarna i vissa fall skall få kompensationsledighet men annars finns bestämmelserna om kompensationsledighet främst i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. I arbetstidslagen (1982:673) anges det att en arbetsgivare som tillfälligt inte kunnat uppfylla reglerna om dygnsvila eller veckovila på grund av omständigheter som inte kunnat förutses skall ge arbetstagarna motsvarande kompensationsledighet.

Bestämmelser om kompensationstidsersättning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. Kompensationsledighet skall alltid vara inarbetad i förväg och uttag av betald kompensationsledighet skall göras enligt överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. Om arbetstagaren och arbetsgivaren inte kan komma överens om när kompensationsledighet skall tas ut så är det arbetsgivaren som bestämmer hur ledigheten skall förläggas.

I kollektivavtal för tjänstemän anges att en timme mertid ger rätt till 1 timme kompensationstid, en enkel övertidstimme ger rätt till 1,5 timmar kompensationstid och en kvalificerad övertidstimme ger rätt till 2 timmar kompensationstid. Överskjutande mertid, mertid utöver ordinarie arbetstid för heltidsanställd, räknas normalt som övertid i kollektivavtal för tjänstemän.

I kollektivavtal för arbetare anges att en timme mertid respektive en timme övertid ger rätt till en timme kompensationsledighet och att mertidstillägg respektive övertidstillägg alltid skall utgå till arbetaren.

En månadsavlönad tjänsteman eller arbetare som vill ta ut sin kompensationsledighet i betald ledighet behåller sin månadslön under ledigheten samtidigt som kompsaldot minskar i motsvarande mån. En timavlönad som vill ta ut sin kompensationsledighet i betald ledighet får ett reducerat kompsaldo och sin timlön för varje uttagen timme.

En månadsavlönad tjänsteman eller arbetare som vill ta ut sin kompensationsledighet i pengar får en beräknad grundtimlön per uttagen kompensationstimme, grundtimlönen beräknas som: (månadslön/avtalstiden)*(100 %/sysselsättningsgraden). En timavlönad som vill ta ut sin kompensationsledighet i pengar får sin timlön per uttagen kompensationstimme.

Avsättningen av kompensationstid räknas som arbetstid och semesterlönegrundande arbetstid. Uttaget av kompensationsledighet i timmar vid betald ledighet räknas inte som arbetstid och inte heller som semesterlönegrundande arbetstid. Uttaget av kompensationsledighet i pengar räknas som semesterlönegrundande lön. Enligt semesterlagen (1977:480) är semesterlönen 12 % av den semesterlönegrundande lönen under intjänandeåret. Tjänstemän behåller sin månadslön och får ett semestertillägg om 0,8 % av månadslönen per betald dag när semesterledighet tas ut.

Kompensationstid som tas ut i pengar räknas som kontant bruttolön vilket innebär att arbetsgivaravgifter och preliminärskatt skall redovisas och betalas på totalbeloppet för uttagen kompensationstid i pengar. Bruttolönen som uppstår vid uttag av kompensationstid kan även vara pensionsgrundande, grundande för tjänstepension, Fora-grundande, fackavgiftsgrundande, granskningavgiftsgrundande och arbetstidskontogrundande.

Beloppet för kompensationstidsersättning i pengar skall redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt" i arbetsgivardeklarationen avseende den anställde.

Exempel: avsättning kompensationstid till månadsavlönad tjänsteman
En heltidsanställd tjänsteman har under oktober år 2009 arbetat 4 timmar enkel övertid och 5 timmar kvalificerad övertid som skall sättas av som kompensationstid för tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
406 Komptid 1,5 - verkligt arbetad tid 4 Tim
400 Komptid - omräknade timmar 6 Tim
407 Komptid 2,0 - verkligt arbetad tid 5 Tim
400 Komptid - omräknade timmar 10 Tim

Exempel: avsättning kompensationstid till timavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare med en timlön om 100 SEK och ett övertidstillägg om 50 % av timlönen eller 50 SEK per timme har under oktober år 2009 arbetat 10 timmar övertid som skall sättas av som kompensationstid.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
332 Övertid 50 % timlön 10 Tim 50 500 7010
405 Komptid 1,0 - verkligt arbetad tid 10 Tim
400 Komptid - omräknade timmar 10 Tim

Exempel: avsättning kompensationstid till månadsavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare med en månadslön om 20 000 SEK, en avtalstid om 175 timmar och ett övertidstillägg om 50 % har under oktober år 2009 arbetat 10 timmar övertid som skall sättas av som kompensationstid. Övertidstillägget per övertidstimme är 57 SEK ((20000/175)*(100 %/100 %)*50 %).

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
210 Övertid koll månadslön 50 % 10 Tim 57 570 7010
405 Komptid 1,0 - verkligt arbetad tid 10 Tim
400 Komptid - omräknade timmar 10 Tim

Exempel: uttag komptid av månadsavlönad tjänsteman
En heltidsanställd tjänsteman med en månadslön om 25 000 SEK har under oktober år 2009 tagit ut 5 timmar i kompensationsledighet. Uttaget av kompensationsledighet registreras i samband med löneutbetalningen per den 25 november år 2009.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 163 Tim 25 000 7210
401 Komptid - uttag -5 Tim

Exempel: uttag komptid av månadsavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare med en månadslön om 20 000 SEK har under oktober år 2009 tagit ut 5 timmar i kompensationsledighet. Uttaget av kompensationsledighet registreras i samband med löneutbetalningen per den 25 november år 2009.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 171 Tim 20 000 7010
401 Komptid - uttag -5 Tim

Exempel: uttag komptid av timavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare med en timlön om 100 SEK har under oktober år 2009 tagit ut 5 timmar i kompensationsledighet. Uttaget av kompensationsledighet registreras i samband med löneutbetalningen per den 25 november år 2009.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
303 Komptid i pengar, tim 5 Tim 100 500 7010
404 Komptid i pengar - uttag -5 Tim

Exempel: uttag komptid i pengar av månadsavlönad tjänsteman
En heltidsanställd tjänsteman med en månadslön om 25 000 SEK och en avtalstid om 175 timmar har under november år 2009 valt att ta ut 5 timmar av komptiden i pengar. Kompensationstidsersättningen per timme är 143 SEK ((25000/175)*(100 %/100 %)). Uttaget av kompensationstidsersättning registreras i samband med löneutbetalningen per den 25 november år 2009.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
103 Komptid i pengar, månadslön tjm 5 Tim 143 715 7210
404 Komptid i pengar - uttag -5 Tim

Exempel: uttag komptid i pengar av månadsavlönad arbetare
En heltidsanställd tjänsteman med en månadslön om 20 000 SEK och en avtalstid om 175 timmar har under november år 2009 valt att ta ut 5 timmar av komptiden i pengar. Kompensationstidsersättningen per timme är 114 SEK ((20000/175)*(100 %/100 %)). Uttaget av kompensationstidsersättning registreras i samband med löneutbetalningen per den 25 november år 2009.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 20 000 7010
204 Komptid i pengar, månadslön koll 5 Tim 114 570 7010
404 Komptid i pengar - uttag -5 Tim

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se