Kompensationsledighet vid löneregistrering med exempel

Kompensationsledighet är betald ledighet som utgör kompensation till en anställd för övertidsarbete eller mertidsarbete i stället för kontant ersättning.

Bestämmelser om kompensationsledighet finns i kollektivavtal, anställningsavtal och arbetstidslagen (1982:673). Enligt arbetstidslagen (1982:673) kan en arbetsgivare göra tillfälliga avvikelser från reglerna om dygnsvila och veckovila i arbetstidslagen om arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

Kompensationsledighet utgör en alternativ ersättningsform till kontant ersättning vid övertidsarbete och mertidsarbete. När ersättningsformen kompensationsledighet tillämpas hos en arbetsgivare så tilldelas de anställda ett eget konto för komptid till vilket tid avsätts och från vilket tid tas ut. När en anställd arbetar övertid eller mertid kan han välja att göra en avsättning i tid till sitt konto för komptid i stället för att erhålla kontant ersättning för övertidsarbetet eller mertidsarbetet.

Avsättningen till ett konto för komptid görs enligt bestämmelser i kollektivavtal eller anställningsavtal. I kollektivavtal för tjänstemän är det vanligt att en timmes mertidsarbete ger 1 timme i komptid, att en timme av enkel övertid ger 1,5 timmars komptid och att en timme av kvalificerad övertid ger 2 timmars komptid som sätts av till kontot för kompensationsledighet.

Det sparade kompsaldot på ett konto för kompensationsledighet kan tas ut av en anställd i form av betald kompensationsledighet eller i pengar och när uttaget görs så reduceras kompsaldot med det antal timmar som tas ut av den anställde. När komptid tas ut i pengar så erhåller en anställd som är månadsavlönad en beräknad grundtimlön per uttagen timme, en anställd som är timavlönad erhåller sin timlön per uttagen timme och den som har rörlig lön får dessutom en medeltimförtjänst per uttagen timme beräknad för det senaste kvartalet eller den senaste månaden. Grundtimlönen för en månadsavlönad beräknas normalt som (månadslön/avtalstiden)*(100 %/sysselsättningsgraden) och medeltimförtjänsten beräknas normalt som den totala bruttolönen dividerat med antalet arbetade timmar under perioden.

En anställd som vill ta ut sitt kompsaldo i betald kompensationsledighet skall i samråd med arbetsgivaren bestämma när ledigheten skall läggas ut och då skall hänsyn tas till arbetstagarens önskemål och verksamhetens krav. Vid betald kompensationsledighet erhåller en månadsavlönad sin ordinarie månadslön, en timavlönad sin timlön och en anställd med rörlig lön erhåller en medeltimförtjänst beräknad för det senaste kvartalet eller månaden under den uttagna ledigheten. Vid uttag av kompensationsledighet skall motsvarande tid återföras som tillgänlig övertid eller mertid i övertidsjournalen för den anställde.

Avsättningen av kompensationstid räknas som arbetstid och semesterlönegrundande arbetstid. Uttaget av kompensationsledighet i timmar vid betald ledighet räknas inte som arbetstid och inte heller som semesterlönegrundande arbetstid. Uttaget av kompensationsledighet i pengar räknas som semesterlönegrundande lön.

Kompensationstid som tas ut i pengar räknas som kontant bruttolön vilket innebär att arbetsgivaravgifter och preliminärskatt skall redovisas och betalas på totalbeloppet för uttagen kompensationstid i pengar. Bruttolönen som uppstår vid uttag av kompensationstid kan även vara pensionsgrundande, grundande för tjänstepension, Fora-grundande, fackavgiftsgrundande, granskningavgiftsgrundande och arbetstidskontogrundande.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för kompensationstidsersättning i pengar redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: kompensationsledighet för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen har tagit ut kompensationsledighet under 20 timmar i oktober år 2009. Tjänstemannen hade en rörlig lön om 100 000 SEK och en arbetstid om 520 timmar under det senaste kvartalet. Bruttolönen är 28 840 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 7 408 SEK och en nettolön om 21 432 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 148 Tim 25 000 7210
104 Komptid snittlön i pengar tjm 20 Tim 192 3 840 7210
401 Komptid uttag -20 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: kompensationsledighet för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har tagit ut kompensationsledighet under 20 timmar i oktober år 2009. Arbetaren hade en rörlig lön om 100 000 SEK och en arbetstid om 520 timmar under det senaste kvartalet. Bruttolönen är 28 840 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 7 408 SEK och en nettolön om 21 432 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 156 Tim 25 000 7010
209 Komptid snittlön i pengar koll 20 Tim 192 3 840 7010
401 Komptid uttag -20 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: kompensationsledighet för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har tagit ut kompensationsledighet under 20 timmar i oktober år 2009. Arbetaren hade en rörlig lön om 100 000 SEK och en arbetstid om 520 timmar under det senaste kvartalet. Bruttolönen är 21 440 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 405 SEK och en nettolön om 16 035 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 156 Tim 100 15 600 7010
303 Komptid i pengar tim 20 Tim 292 5 840 7010
404 Komptid i pengar uttag -20 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se