Förmån, förmåner och anställningsförmåner

Förmåner är ersättningar till anställd personal som utges i en annan form än kontant lön. Anställningsförmåner innebär att arbetsgivaren köper varor, köper tjänster, ger ränteförmånliga lån eller hyr tillgångar åt sina anställda för de anställdes privata användning.

Då förmåner avser privata levnadsomkostnader är huvudregeln att alla förmåner är skattepliktiga enligt samma principer som gäller för kontant bruttolön. Underlaget för beskattning av skattepliktiga förmåner utgörs av förmånsvärdet som enligt huvudprincipen skall beräknas till marknadsvärdet inklusive moms. Från huvudprincipen att skattepliktiga förmåner skall värderas till marknadsvärdet inklusive moms finns det undantag när det gäller bilförmån, kostförmån och bostadsförmån som i löneregistreringen skall värderas till schablonvärden enligt Skatteverkets fastställda beräkningsprinciper.

Från huvudregeln att alla förmåner är skattepliktiga finns det vissa undantag för förmåner som med vissa begränsningar är skattefria. Till de skattefria förmånerna hör:

- motion och friskvård
- arbetskläder och arbetsredskap
- privat hälsovård och sjukvård
- utbildning
- enklare förtäring, exempelvis kaffe, kaka, frukt, bulle
- julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor 
- terminalglasögon
- måltider och dryck i samband med representation

Förmåner som är skattefria behöver inte registreras på lönebeskedet eftersom de inte utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

Vissa utgifter som en arbetsgivare har för en anställd kan till viss del avse användning i tjänsten och till viss del avse användning privat, exempelvis när det gäller en förmånsbil. Det är endast utgifter som avser privat användning som utgör en förmån, om en anställd har fått en mobiltelefon av arbetsgivaren så utgör utgifterna för de privata samtalen en skattepliktig förmån.

Skattepliktiga förmåner skall tas upp till förmånsvärdet på de anställdas lönebesked vid löneregistreringen. Förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms eller ett schablonvärde enligt föreskrifter från Skatteverket utgör underlag för redovisning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Avdraget för preliminärskatt skall enligt huvudregeln göras på förmånsvärdet enligt skattetabell och dras av från den kontanta bruttolönen.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförktningsgrundande.

Huvudprincipen för utgifter avseende skattefria förmåner är att de får bokföras som skattemässigt avdragsgilla kostnader och att momsen för dessa utgifter är avdragsgill som ingående moms. I vissa fall skall dock utgifter avseende skattefria förmåner i sin helhet eller delvis bokföras som ej skattemässigt avdragsgilla kostnader, exempelvis när det gäller utgifter för privat vård och representation.

Huvudprincipen för utgifter avseende skattepliktiga förmåner är att de får bokföras inklusive moms som skattemässigt avdragsgilla kostnader om de skattepliktiga förmånerna har tagits upp till beskattning. Momsen på utgifter som avser skattepliktiga förmåner är normalt inte avdragsgill som ingående moms utan som en kostnad, detta på grund av att en privatperson aldrig får göra avdrag för ingående moms på sina privata levnadskostnader.

För att undvika beskattning på skattepliktiga förmåner är huvudprincipen att den anställde skall betala för den skattepliktiga förmånen i sin helhet (förmånsvärdet) med skattade pengar till arbetsgivaren så att arbetsgivaren får en reducerad kostnad eller en intäkt i motsvarande mån. En arbetsgivare som vill undvika att ta upp skattepliktiga förmåner till beskattning skall bokföra utgifterna för förmånerna inklusive moms som skattemässigt avdragsgilla kostnader och göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet (normalt marknadsvärdet inklusive moms för förmånen). Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring. Då förmånsvärdet baseras på marknadsvärdet inklusive moms eller schablonvärden är det inte säkert att förmånsvärdet motsvarar arbetsgivarens kostnader för förmånerna.

Om en arbetsgivare gör ett bruttolöneavdrag från den anställdes bruttolön för att den anställde skall betala för en skattepliktig förmån så innebär inte det här att förmånsvärdet får reduceras, förmånsvärdet skall ändå tas upp i sin helhet på lönebeskedet.

Förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklarationen för varje enskild anställd (AGI).

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se