Förmån av månadskort för kollektivtrafik vid löneregistrering med exempel

Ett månadskort eller ett årskort för kollektivtrafik som utnyttjas av en anställd och bekostas av en arbetsgivare utgör en skattepliktig förmån för den anställde om det inte har skrivits ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som förbjuder privat användande.

Ett månadskort eller ett årskort för kollektivtrafik kan avse resor med exempelvis buss, tåg och tunnelbanetåg. Lokala och regionala kort som bekostas av arbetsgivaren och tilldelas anställda antas alltid vara för privat bruk och skall beskattas för hela kortvärdet om inte korten förvaras på arbetsplatsen och endast används vid tjänsteärenden.

Ett månadskort eller ett årskort som tilldelas en anställd för både tjänsteresor och privata resor utgör en skattepliktig förmån i sin helhet om ingen redogörelse för det privata nyttjandet lämnas. Ett månadskort eller ett årskort som tilldelas en anställd för att enbart användas i tjänsten utgör ingen skattepliktig förmån om ett avtal har träffats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som förbjuder privata resor med kortet.

Månadskort och årskort för kollektivtrafik som bekostas av arbetsgivaren och ges till anställda för deras privata resor mellan bostad och arbete eller andra privata resor utgör en skattepliktig förmån i sin helhet för de anställda.

En skattepliktig förmån av ett månadskort eller årskort för kollektivtrafik skall tas upp till förmånsvärdet på den anställdes lönebesked. Förmånsvärdet för den skattepliktiga förmånen av månadskort för kollektivtrafik utgör underlag för redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

Förmånsvärdet avseende kort för kollektivtrafik utgörs av marknadsvärdet inklusive moms för månadskortet eller årskortet. En anställd med ett månadskort eller ett årskort som används både privat och i tjänsten som lämnar en redogörelse över det privata utnyttjandet skall endast beskattas för värdet inklusive moms avseende de privata resorna. En skattepliktig reseförmån med inskränkande villkor som ges till anställda inom resebranschen eller trafikbranschen skall värderas enligt vad som anges i inkomstskattelagen (1999:1229) enligt nedan.

En flygresa med inskränkande villkor att resan får göras bara om det finns plats vid avgången ska värderas till 40 procent av det lägsta normalt förekommande pris som en konsument har fått betala för motsvarande resa utan inskränkande villkor under perioden från och med oktober andra året före beskattningsåret till och med september året före beskattningsåret enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Flygresor med andra inskränkande villkor ska värderas till 75 procent av nämnda pris. När det lägsta normalt förekommande priset för en motsvarande resa utan inskränkande villkor ska bestämmas, ska en jämförelse göras med priser för flygresor med samma destinationsort eller, om en sådan jämförelse är svår att göra, med en likartad resesträcka.

Årskort som avser inrikes tågresor ska enligt inkomstskattelagen (1999:1229) värderas till 5 procent av det pris som en konsument får betala för ett årskort som ger rätt till motsvarande resor utan inskränkande villkor under beskattningsåret. För barn som under beskattningsåret fyller 16, 17 eller 18 år ska årskortet värderas till 50 procent av detta värde. För barn som under beskattningsåret fyller högst 15 år ska årskortet värderas till noll.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig förmån av månadskort i kollektivtrafiken med belopp i enlighet med förmånsvärdet. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförktningsgrundande.

En arbetsgivare som tar upp en skattepliktig förmån av månadskort för kollektivtrafik till beskattning får bokföra utgifterna inklusive moms avseende förmånen som skattemässigt avdragsgilla kostnader. Momsen på utgifter som avser en skattepliktig förmån av månadskort för kollektivtrafik är inte avdragsgill som ingående moms utan som en kostnad.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp en skattepliktig förmån av månadskort för kollektivtrafik till beskattning skall bokföra utgifterna för förmånerna inklusive moms som skattemässigt avdragsgilla kostnader och göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet (marknadsvärdet inklusive moms för förmånen). Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring. Då förmånsvärdet baseras på marknadsvärdet inklusive moms är det inte säkert att förmånsvärdet motsvarar arbetsgivarens kostnader för förmånerna.

Förmånsvärdet för en skattepliktig förmån av månadskort för kollektivtrafik skall tas upp i ruta 012 som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: förmån av skattepliktigt månadskort till tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Arbetsgivaren tillhandahåller ett månadskort i tunnelbanan för den anställde som kostar 500 SEK inklusive moms per månad. Månadskortet används både i tjänsten och privat men eftersom tjänstemannen gör minst två privata resor per arbetsdag så tas hela kortvärdet upp som en skattepliktig förmån. Bruttolönen är 25 000 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 175 SEK och en nettolön om 18 825 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
729 Andra förmåner (500) 7389

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se