Föräldrapenning

Föräldrapenning är en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan till föräldrar som är lediga från arbetet för att vara hemma och ta hand om sina barn.

En förälder, rättslig vårdnadshavare till ett barn och den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem har rätt till föräldraledighet och föräldrapenning. En person som stadigvarande sammanbor med en förälder har också rätt till föräldraledighet med föräldrapenning.

Det finns enligt föräldraledighetslagen (1995:584) sex olika tillåtna former av föräldraledighet för vård av barn och dessa är:
1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).

2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel ledighet med eller utan föräldrapenning, 5 §).

3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (delledighet med föräldrapenning, 6 §).

4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan föräldrapenning, 7 §).

5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m., 8 §).

6. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag (ledighet med omvårdnadsbidrag, 9 §).

En kvinnlig arbetstagare har enligt föräldraledighetslagen (1962:381) rätt till hel mammaledighet i samband med ett barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen oberoende av om föräldrapenning betalas ut eller ej.

Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse kan erhållas under högst 480 kalenderdagar för båda föräldrarna tillsammans enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). Vid flerbarnsfödsel kan föräldrapenning erhållas i ytterligare 180 kalenderdagar per barn utöver det första. Om två föräldrar delar vårdnaden så har varje förälder rätt till hälften av dagarna med föräldrapenning (240 dagar), en förälder har rätt att avstå från rätten till lediga dagar med föräldrapenning till förmån för den andra föräldern men måste behålla minst 60 dagar själv. En förälder som har ensam vårdnad om barn har rätt till föräldrapenning under hela tiden (480 dagar). Föräldrapenning för ett barn utges fram till dess att barnet har fyllt åtta år.

Modern har rätt att erhålla föräldrapenning tidigast från och med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för förlossning och när barnet är fött har den som till huvudsaklig del har vårdnaden om barnet rätt till föräldrapenning enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). Fadern har rätt att erhålla föräldrapenning först när barnet har kommit till världen.

Den som vill ha föräldrapenning måste ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan via Internet eller genom att skicka en ansökningsblankett till Försäkringskassan. En kvinna som är gravid kan ansöka om föräldrapenning genom att skicka ett moderskapsintyg som erhålls från mödravårdscentralen till Försäkringskassan.

Föräldrapenning betalas ut per kalenderdag med 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) multiplicerad med 0,97. Den sjukpenninggrundande inkomsten för föräldrapenning kan maximalt uppgå till 10 prisbasbelopp, det är det aktuella inkomstårets prisbasbelopp som används. Den lägsta nivån för föräldrapenning är 180 SEK per dag. När årsinkomsten för föräldrapenning skall beräknas per kalenderdag, vecka, arbetsdag eller arbetstimme används 365 kalenderdagar, 52 veckor, 260 arbetsdagar och 2080 arbetstimmar som nämnare. För den som inte har helgersättning skall antalet veckor sättas till 50, antalet arbetsdagar till 250 och antalet arbetstimmar till 2000 under ett kalenderår.

För att få föräldrapenning beräknad på den sjukpenninggrundande inkomsten för de första 180 kalenderdagarna med föräldrapenning måste föräldern ha haft en ersättning som överstiger 180 SEK per kalenderdag under 240 kalenderdagar i följd fram till barnets födelse, i annat fall blir ersättning 180 SEK per kalenderdag under de första 180 första kalenderdagarna med föräldrapenning. För de övriga 210 dagarna med föräldrapenning får föräldrapenningen beräknas på den sjukpenninggrundande inkomsten utan krav på ersättning med mer än 180 SEK per kalenderdag i 240 kalenderdagar före barnets födelse.

En förälder behåller samma föräldrapenning som vid barnets födelse fram till dess att barnet fyller två år. Om ett ytterligare barn föds innan det första barnet blivit 2 år så behåller föräldrarna samma föräldrapenning som gällde för det första barnet till dess att det andra barnet fyller 2 år och så vidare.

Så länge ett barn ännu inte har fyllt ett år så beräknas sjukpenning och tillfällig föräldrapenning för en förälder på den tidigare sjukpenninggrundande inkomsten, när barnet har fyllt ett år så kan den sjukpenninggrundande inkomsten räknas om avseende sjukpenning och tillfällig föräldrapenning.

Den sjukpenninggrundande inkomsten för en förälder får höjas när en verklig löneförhöjning har skett. En person som saknar anställning eller som är egen företagare får räkna om den sjukpenninggrundande inkomsten med konsumentprisindex.

Den som har en sjukpenninggrundande inkomst om 200 000 SEK per år får 425 SEK per kalenderdag ((200000*0,97*0,8)/365) i föräldrapenning.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019/07/01


Kontakta personalekonomi.se