Föräldralön och föräldraledighet vid löneregistrering med exempel

En förälder, rättslig vårdnadshavare, fosterförälder och sammanboende (gift, sambo) med förälder har rätt att vara ledig från sin anställning för att ta hand om sitt barn enligt föräldraledighetslagen (1995:584).

Enligt föräldraledighetslagen (1995:584) har en arbetstagare som förälder rätt att vara ledig från sin anställning och samma rätt har också en arbetstagare som

1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,

2. förälders sambo,

3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet,

4. den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptivförälder), och

5. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder).

Det finns enligt föräldraledighetslagen (1995:584) sex olika tillåtna former av föräldraledighet för vård av barn och dessa är:

1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).

2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel ledighet med eller utan föräldrapenning, 5 §).

3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (delledighet med föräldrapenning, 6 §).

4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan föräldrapenning, 7 §).

5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m., 8 §).

6. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag (ledighet med omvårdnadsbidrag, 9 §).

En kvinnlig arbetstagare har enligt föräldraledighetslagen (1962:381) rätt till hel mammaledighet i samband med ett barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen oberoende av om föräldrapenning betalas ut eller ej.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7 eller 9 § i föräldraledighetslagen (1962:381) ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 8 § ska anmäla ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälningstid.

En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten enligt föräldraledighetslagen (1962:381). Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

En arbetsgivare får inte missgynna, säga upp eller avskeda en anställd på grund av föräldraledighet i enlighet med föräldraledighetslagen (1995:584). En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar har rätt att bli omplacerad till annat arbete under förutsättning att hon har förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete enligt föreskrift.

Arbetsgivaren har ingen lagstadgad skyldighet att betala ut föräldralön till en anställd som tar ut föräldraledighet men det kan i kollektivavtal finnas bestämmelser om att föräldralön skall betalas ut till en anställd i samband med att den anställde blir förälder. En anställd som tar ut föräldraledighet får normalt föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan när föräldraledigheten tas ut.

Föräldralön utbetalas enligt kollektivavtal från IF Metall om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i minst ett år i följd och om anställningen fortsätter i minst tre månader efter det att föräldraledigheten är slut. Föräldralön ges ut i 1 månad om anställningen varat i ett år men inte i två år och föräldralön ges ut under 4 månader om anställningen varat i mer än två år i följd. Föräldralönen enligt kollektivavtal från IF Metall utgör 10 % av månadslönen och 90 % av den månadslön som överstiger 7,5 prisbasbelopp dividerat med 12.

Föräldralön är skattegrundande lön som utgör underlag för arbetsgivaravgift och preliminärskatt. Föräldralönen, arbetsgivaravgiften och preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklarationen och personalskatterna skall betalas till Skatteverket. Föräldralön är ett engångsbelopp och därför skall avdraget för preliminärskatt göras med engångsskatt. Den kontanta bruttolönen minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Beloppet för föräldralön är pensionsgrundande, Fora-grundande, fackgrundande och grundande för annan tjänstepension. Beloppet för föräldralön är dock inte sjukpenninggrundande eftersom enbart arbetsinkomster utgör underlag när den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas.

Föräldraledighet är enligt semesterlagen (1977:480) semesterlönegrundande i 120 kalenderdagar eller 180 kalenderdagar för en ensamstående förälder under intjänandeåret per barn under förutsättning att havandeskapspenning eller föräldrapenning betalas ut. Föräldraledighet med tillfällig föräldrapenning är enligt semesterlagen (1977:480) dessutom semesterlönegrundande i ytterligare 120 kalenderdagar eller 180 kalenderdagar för en ensamstående förälder under intjänadeåret per barn. Att frånvaro är semesterlönegrundande innebär att den anställde tjänar in betalda semesterdagar under frånvaron och att den anställde får räkna med ordinarie lön under frånvarotiden när semesterlönen enligt semesterlagen (1977:480) beräknas.

Vid löneregistreringen registreras föräldraledighet och föräldralön olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Föräldraledighet för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp och att den utbetalda föräldralönen registreras med belopp. Föräldraledighet för en timavlönad registreras genom att kvantiteten för föräldraledighet registreras och att den utbetalda föräldralönen registreras med belopp. Bruttolöneavdraget vid föräldraledighet görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per kalendermånad: Månadslönen
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön*12)/(52*veckoarbetstid)

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för föräldralön redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: föräldraledighet och föräldralön för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Under oktober år 2009 var tjänstemannen föräldraledig i sin helhet och skall erhålla föräldralön med 2 500 SEK (25000*10 %) enligt gällande kollektivavtal. Tjänstemannens avtalstid är 175 timmar enligt gällande kollektivavtal, löneavdraget görs per kalendermånad. Bruttolönen är 2 500 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 186 SEK och en nettolön om 2 314 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
164 Föräldraledighet hel månad tjm -31 Kaldgr -25 000 7210
852 Föräldralön 2 500 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: föräldraledighet och föräldralön för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Under oktober år 2009 var tjänstemannen föräldraledig i 5 arbetsdagar. Tjänstemannens avtalstid är 175 timmar enligt gällande kollektivavtal, löneavdraget görs per arbetstimme med 5 714,40 SEK ((25000/175) * 40 tim). Bruttolönen är 19 285,60 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 4 325 SEK och en nettolön om 14 961 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
167 Föräldraledighet timavdrag tjm -40 Tim 142,86 -5 714,40 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: föräldraledighet och föräldralön för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Under oktober år 2009 var arbetaren föräldraledig i sin helhet och skall erhålla föräldralön med 2 500 SEK (25000*10 %) enligt gällande kollektivavtal. Löneavdraget skall göras per kalendermånad med 25 000 SEK. Bruttolönen är 2 500 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 186 SEK och en nettolön om 2 314 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
264 Föräldraledighet hel månad koll -176 Tim -25 000 7010
852 Föräldralön 2 500 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: föräldraledighet och föräldralön för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Under oktober år 2009 var arbetaren föräldraledig i sin helhet och skall erhålla föräldralön med 1 733 SEK ((100*52*40/12)*10 %) enligt gällande kollektivavtal. Bruttolönen är 1 733 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 641 SEK och en nettolön om 1 092 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 0 Tim 0 0 7010
826 Föräldraledighet sem.gr tid < 120 -31 Kaldgr
852 Föräldralön 1 733 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019/07/01


Kontakta personalekonomi.se