Bostadsförmån vid löneregistrering med exempel

En skattepliktig bostadsförmån uppstår om arbetsgivaren tillhandahåller och betalar för en privatbostad till en anställd under den tid då den anställde har dispositionsrätt till bostaden.

En bostadsförmån innebär att arbetsgivaren helt eller delvis bekostar den anställdes boende i småhus, bostadsrätt, lägenhet eller semesterbostad. En semesterbostad är en bostad som används för semesterändamål eller fritidsändamål.

Andra förmåner såsom fri elektricitet, fritt garage, fria möbler, fri trädgårdskötsel fritt larm, fria städtjänster och fri kabel-TV ingår inte i en bostadsförmån utan dessa förmåner behandlas för sig och skall värderas till marknadsvärdet inklusive moms.

Förmånsvärdet för en privatbostad eller semesterbostad utgörs av marknadsvärdet inklusive moms. Marknadsvärdet motsvaras av hyrespriset på orten för jämförbara bostäder och utgångspunkten för beräkningen skall vara hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen (bruksvärdet). I orter utan en hyresmarknad skall hyresnivån i närliggande orter med liknande förhållanden utgöra utgångspunkt för värderingen. Förmånsvärdet för en specifik bostad bestäms av hyrespriset på orten per kvadratmeter multiplicerat med den specifika bostadens storlek i antal kvadratmeter.

Skatteverket tar varje år fram tabeller som kan användas som vägledning för att beräkna marknadsvärdet för en privatbostad. Förmånsvärdet för en semesterbostad som en anställd har full dispositionsrätt till kan beräknas som kapitalkostnaden plus driftskostnader, reparationskostnader och underhållskostnader. Kapitalkostnaden för ett helt år beräknas som: (inköpspriset inklusive moms * (statslåneräntan vid inkomstårets början + 1 %).

Förmånsvärdet för en tjänstebostad som på grund av representationsskyldighet är större än vad den skattskyldige och hans familj behöver skall justeras ned till förmånsvärdet för en normal bostad för den skattskyldige och hans familj. När det gäller värdering av bostadsförmån för präster begränsas boytan till 100 kvadratmeter.

En bostadsförmån för en praktikant eller motsvarande (t.ex. lärling, elev vid sjuksköterskeskola) får justeras ned till ett skäligt belopp om han inte får någon kontant ersättning eller en obetydlig kontant ersättning.

En bostadsförmån i ett privat hem som ges till en fysisk person såsom en barnskötare eller en au-pair av en annan fysisk person får beräknas till 600 kr per kalendermånad eller 20 kr per dag för del av hel kalendermånad (år 2024/2023). Kostförmånen för en fysisk person såsom en en barnskötare eller en au-pair som får mat av en annan fysisk person i dennes privata hem är begränsad till 50 kr för två eller flera måltider per dag (år 2024/2023), en måltid är skattefri.

En arbetsgivare som tillhandahåller och betalar för en privatbostad som inte är en semesterbostad till en anställd skall värdera bostadsförmånen enligt schablonvärden vid löneregistreringen, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt skall beräknas på dessa schablonvärden i stället för på marknadsvärden. Den anställde måste dock i sin privata deklaration (inkomstdeklaration 1) ta upp bostadsförmånen till marknadsvärdet inklusive moms, detta innebär att den anställde själv måste göra en justering av bostadsförmånen i deklarationen. Schablonvärdena för år 2024 avseende bostadsförmån för en privatbostad som inte är en semesterbostad är enligt nedan.

Område, SEK per kvadratmeter och mån, (SEK per kvadratmeter och år, år 2024)
Stor-Stockholm, 129, (1 553)
Stor-Göteborg, 117, (1 400)
Stor-Malmö, 125, (1 497)
Tätorter i kommuner med mer än 75 000 invånare, 113 , (1 358)
Tätorter i övriga kommuner, 99, (1 188)
Bostad belägen utanför tätort och dess närområden, 89, (1 069)

En skattepliktig bostadsförmån för en anställd skall tas upp på lönebeskedet för den anställde till förmånsvärdet som utgörs av ett schablonvärde eller marknadsvärdet inklusive moms. Förmånsvärdet för en skattepliktig bostadsförmån utgör underlag för redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig bostadsförmån med belopp i enlighet med förmånsvärdet. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförkorttningsgrundande.

En arbetsgivare som tar upp skattepliktiga bostadsförmåner till beskattning får bokföra utgifterna inklusive moms avseende förmånerna som skattemässigt avdragsgilla kostnader. Momsen på utgifter som avser skattepliktiga bostadsförmåner är inte avdragsgill som ingående moms utan som en kostnad.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp skattepliktiga bostadsförmåner till beskattning skall bokföra utgifterna för förmånerna inklusive moms som skattemässigt avdragsgilla kostnader och göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet (schablonvärdet eller marknadsvärdet inklusive moms för förmånen). Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring. Då förmånsvärdet baseras på ett schablonvärde eller marknadsvärdet inklusive moms är det inte säkert att förmånsvärdet motsvarar arbetsgivarens kostnader för förmånerna.

Förmånsvärdet av skattepliktiga bostadsförmåner skall tas upp som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde. I arbetsgivardeklarationen för en anställd som erhållit skattepliktig bostadsförmån för privatbostad som inte är semesterbostad skall ett kryss markeras vid "Bostad småhus" i ruta 041 och/eller vid "Bostad ej småhus" i ruta 043.

Exempel: skattepliktig bostadsförmån till tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen bor i en lägenhet i Göteborg om 60 kvadratmeter som bekostas av arbetsgivaren, förmånsvärdet är 4 860 (81*60) för november.

Tjänstemannen har också ensam dispositionsrätt till en semesterbostad som köptes av arbetsgivaren för 500 000 SEK. Statslåneräntan vid inkomstårets ingång var 3 % och under oktober år 2009 har det varit driftkostnader om 1 000 SEK för semesterbostaden varför förmånsvärdet för november uppgår till 2 667 SEK ((500000*4%/12)+1000). Bruttolönen är 25 000, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 8 531 SEK och en nettolön om 16 496 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
718 Bostadsförmån ej småhus (4 860) 7381
724 Bostadsförmån, semesterbostad (2 667) 7389

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2023/12/26


Kontakta personalekonomi.se