Bilförmån vid löneregistrering med exempel

En skattepliktig bilförmån uppkommer för en anställd som använder en tjänstebil för privat bruk. En tjänstebil är en bil som ägs och bekostas av en arbetsgivare men som disponeras av en anställd på grund av en anställning.

Om en anställd eller uppdragstagare endast i ringa omfattning använder en tjänstebil för privat bruk så uppstår det inte någon skattepliktig bilförmån. Med ringa omfattning avses att tjänstebilen används privat vid maximalt 10 tillfällen per år, med en sammanlagd körsträcka om högst 100 mil.

Förmånsvärdet för en bilförmån beräknas och bestäms av schabloner som har fastställts av Skatteverket. Skatteverket tillhandahåller ett program för bilförmånsberäkning där det snabbt och enkelt går att få fram förmånsvärdet för en förmånsbil. Det är även möjligt att beräkna förmånsvärdet för en förmånsbil i vissa löneprogram.

Förmånsvärdet för en bilförmån baseras på bilens nybilspris, anskaffningsvärdet för extrautrustning och bilens ålder. Förmånsvärdet för en bilförmån får sättas ned till 75 % av det ursprungliga förmånsvärdet om den anställde kör minst 3 000 mil i tjänsten per kalenderår (år 2024/2023). Bilförmånsvärdet får också sättas ned med det belopp som den anställde betalar till arbetsgivaren genom nettolöneavdrag från den anställdes nettolön (år 2024/2023).

Förmånsvärdet får efter den 1 juli år 2022 sättas ned med 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider och 100 000 kronor för gasbilar. Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris och gäller ej för elhybrider och etanoldrivna bilar

Elhybridbilar som inte kan laddas från elnätet, bilar som kan köras på gasol och alkoholdrivna bilar ger inte rätt till någon nedsättning av förmånsvärdet, förmånsvärdet sätts dock ned till förmånsvärdet för en jämförbar bil som inte är en miljöbil.

En anställd kan efter ansökan från arbetsgivaren till Skatteverket få en justering av bilförmånsvärdet om bilen har karaktären av ett arbetsredskap som begränsar det privata nyttjandet. Det här kan exempelvis vara tillämpligt för lätta lastbilar, taxibilar och distributionsbilar.

Förmånsvärdet för en bilförmån beräknas för ett kalenderår och fördelas ut över det antal löneutbetalningstillfällen som gäller för den anställde.

Om arbetsgivaren även tillhandahåller och bekostar drivmedlet för den privata körningen med en förmånsbil skall även en drivmedelsförmån tas upp till beskattning på den anställdes lönebesked.

En tjänstebil om endast används i tjänsten eller som endast i ringa omfattning används privat utgör en skattefri förmån för den anställde, en skattefri förmån behöver inte tas upp på lönebeskedet för den anställde eftersom någon förmånsbeskattning inte skall ske.

En bilförmån som utgör en skattepliktig förmån för en anställd skall tas upp på lönebeskedet för den anställde, till förmånsvärdet som utgörs av det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet. Förmånsvärdet för skattepliktiga bilförmåner utgör underlag för redovisning och betalning av arbetsgivaravgift och avdragen preliminärskatt.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig bilförmån med belopp i enlighet med förmånsvärdet. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförkortningsgrundande.

Utgifter avseende en skattefri bilförmån får bokföras som skattemässigt avdragsgilla kostnader och momsen för dessa utgifter är avdragsgill som ingående moms. En arbetsgivare som tar upp en skattepliktig bilförmån till beskattning får bokföra utgiften inklusive moms avseende inköpet av bilen som en skattemässigt avdragsgill kostnad. Momsen på utgifter som avser anskaffningen av en tjänstebil får inte dras av som ingående moms utan som en kostnad. De löpande utgifterna för en förmånsbil får bokföras som skattemässigt avdragsgilla kostnader och momsen får dras av som ingående moms.

En arbetsgivare och den anställde kan komma överens om att den anställde skall betala för hela eller en del av bilförmånen genom att göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön. Ett nettolöneavdrag avseende en bilförmån reducerar det beskattningsbara förmånsvärdet för en förmånsbil. Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller en intäkt i arbetsgivarens bokföring. Då förmånsvärdet baseras på ett schablonvärde är det inte säkert att förmånsvärdet motsvarar arbetsgivarens kostnader för bilförmånen. Om den anställde har betalt för förmånsvärdet genom ett nettolöneavdrag så behöver inte förmånsvärdet uppges i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Förmånsvärdet av en skattepliktig bilförmån minus eventuell nettolöneavdrag skall tas upp i ruta 013 som "Skattepliktig bilförmån" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: bilförmån till tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Den anställde nyttjar en tjänstebil privat och har en skattepliktig bilförmån om 7 000 SEK per månad, den anställde betalar arbetsgivaren med ett nettolöneavdrag om 1 000 SEK per månad. Nettolöneavdraget minskar arbetsgivarens personbilskostnader på konto 5619 "Nettlöneavdrag personbilskostnader". Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 7 852 SEK och en nettolön om 16 148 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
711 Bilförmån (7 000) 7385
712 Bilförmån avdrag (-1 000) 7385
961 Nettolöneavdrag bilförmån -1 000 5619

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2023/12/26


Kontakta personalekonomi.se