Arbetsgivaravgift, socialavgifter och sociala avgifter

Enligt socialavgiftslagen (2000:980) finansieras systemen för social trygghet av socialavgifter som utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Systemen för social trygghet utgörs bland annat av sjukförsäkring, föräldraförsäkring och pension.

Den som utger avgiftspliktig ersättning såsom löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete skall betala arbetsgivaravgifter. Egenavgifter skall enligt socialavgiftslagen (2000:980) betalas av en fysisk person som har avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet eller hobbyverksamhet.

En arbetsgivare skall enligt socialavgiftslagen (2000:980) normalt betala arbetsgivaravgifter på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige och arbete i utlandet till en person som omfattas av svensk socialförsäkring enligt gemenskapsrätten i EU och EES eller enligt avtal med andra stater.

Arbetsgivaravgifter skall enligt socialavgiftslagen (2000:980) inte betalas om den som tar emot ersättning för arbete har och åberopar en F-skattsedel antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut. Arbetsgivaravgifter skall inte betalas av en fysisk person eller ett dödsbo som inte bedriver näringsverksamhet om det kan antas att den sammanlagda avgiftspliktiga ersättningen till mottagaren under året kommer att understiga 10 000 kronor. Arbetsgivaravgifter skall inte heller betalas av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person om utgivaren saknar fast driftställe i Sverige och utgivaren och mottagaren har kommit överens om att arbetsgivaravgifter inte skall betalas på ersättningen.

Arbetsgivaravgifter skall enligt socialavgiftslagen (2000:980) betalas på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete. Med ersättning för arbete likställs skattepliktig kostnadsersättning, garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497), ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen skall anses ha betalats ut till den person som sjuklönen avser, forskarstipendium från Europeiska gemenskaperna (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person, och ersättning från semesterkassa.

Arbetsgivaravgifter skall enligt socialavgiftslagen (200:980) inte betalas på ersättning:
- som är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
- som undantas från skatteplikt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
- till en person som under året understigit 1 000 SEK
- vid sjukdom, ledighet för vård av barn eller med anledning av barns födelse till den del ersättningen motsvarar sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning
- från avtalsförsäkringar för vilka särskild löneskatt har betalats
- för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas
- från en vinstandelsstiftelse eller från någon annan juridisk person med motsvarande ändamål som inte skall beaktas vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst
- till idrottsutövare understigande ett halvt prisbasbelopp under ett år från en ideell förening som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet.
- för skiljemannauppdrag är avgiftsfri om parterna i skiljeförfarandet är av utländsk nationalitet
- som motsvarar utgifter i arbetet
- till barn om avdrag för utgiften för ersättningen inte får göras enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
- från utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag som skall tas upp i inkomstslaget tjänst

En arbetsgivare skall i arbetsgivardeklaration redovisa och till Skatteverket betala arbetsgivaravgift på den avgiftspliktiga ersättningen till anställda under en kalendermånad i den närmast följande kalendermånaden.

Den fulla arbetsgivaravgiften består av ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift. För år 2019 gäller att full arbetsgivaravgift om 31,42 % skall betalas för personer födda 1954 eller senare, att en arbetsgivaravgift om 10,21 % skall betalas för anställda som är födda 1938 till 1953 och att ingen arbetsgivaravgift (särskild löneskatt) skall betalas för anställda som är födda 1937 eller tidigare.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2019-07-01


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se