Anställningsformer

För en anställning finns det enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) ett antal tillåtna anställningsformer som kan tillämpas, dessa anställningsformer kan dock ha begränsningar eller vara otillåtna enligt kollektivavtal.

När det gäller anställda som inte omfattas av lagen om anställningsskydd, exempelvis företagsledare, så finns det inga begränsningar i olika anställningsformer.

En anställningsform reglerar främst anställningstiden, när en anställning upphör och vilken uppsägningstid som skall tilämpas vid uppsägning av anställningsavtalet.

Enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) gäller en anställning normalt tills vidare, tillsvidareanställning eller fast anställning, men det finns undantag för tidsbegränsade anställningsformer.

Om inget annat avtalats mellan en arbetsgivare och den anställde så anses anställningsformen alltid vara en tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). En tillsvidareanställning måste sägas upp för att sluta gälla, en arbetsgivare måste ha saklig grund för uppsägning medan den anställde inte behöver ha något särskilt skäl för uppsägning.

En arbetsgivare har enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) möjlighet att med en anställd teckna avtal om tidsbegränsad anställning i form av allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och när arbetstagaren har fyllt 67 år. En tidsbegränsad anställning upphör i normalfallet utan uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). Om en arbetsgivare vill säga upp en anställd med tidsbegränsad anställning i förtid tillämpas de vanliga reglerna om uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) där den minsta uppsägningstiden är 1 månad.

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal om tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavtalet, skall snarast underrätta den berörda lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).

Om en anställd under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning eller som vikarie i mer än sammanlagt 2 år så går anställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).

Om en arbetsgivare inte vill ge en anställd som haft tidsbegränsad anställning i mer än 12 månader under de senaste 3 åren fortsatt anställning efter det att anställningen upphör måste han lämna skriftligt uppsägningbesked till den anställde minst en månad före anställningens utgång enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). En arbetsgivare måste lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till en säsongsanställd som arbetat mer än 6 månader under de senaste 2 åren minst en månad före säsongens början om den anställde inte får fortsatt säsongsanställning. En arbetsgivare som ger en arbetstagare besked om att en tidsbegränsad anställning skall upphöra skall samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

En arbetsgivare får enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) även teckna anställningsavtal med en anställd om tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst 6 månader. Om en arbetsgivare eller arbetstagare inte vill att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har gått ut måste besked lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång för att inte anställningen skall övergå i en tillsvidareanställning. En provanställning kan avslutas innan det att prövotiden har gått ut. En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning skall underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009/12/09


Kontakta personalekonomi.se